fbpx

Changelog 01/05/2019

Chung

  • Map mới sẽ mở cửa vào lúc 7:00 PM đến 10:00 PM các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần.
  • Chống Hack/BOT và độ phân giải cao (tự động ghi log về server).
  • Sửa lỗi Cube và chỉnh lại tọa đo nút transmute.
  • Sửa lỗi Quest 1 – Act 5, không còn bị crash game khi kill Super Unique Shenk the Overseer.
  • Sửa lỗi Quest 3 – Act 5 (Anya resistance), không còn bị mất Resistance khi chết.
  • Sửa lỗi Bug Item Unique khi chỉ cho phép dùng 1 (Ví dụ: Charm Unique).
  • Gỡ bỏ giới hạn Sprite.
  • Gỡ bỏ giới hạn 25 FPS khi chơi offline.
  • Gỡ bỏ delay khi chơi chế độ Multiplayer -> TCP/IP Game.
  • Có thể chạy nhiều cửa sổ game không cần đến D2Loader.
  • Làm mới bảng party, hỗ trợ đến 64 người chơi và thêm nhiều chức năng khác như là: theo dõi người chơi (Spectator), kiểm tra chỉ số (Stats),…
  • Thêm Menu Shop D2VN.
  • Block các skill Amplify Damage, Life Tap, Decrepify khi PVP và Teleport, Leap, Leap Attack khi vào các map mới.
  • Thêm hiển thị Min – Max trên Item Set, Magic, Rare.
  • Thêm hệ thống lệnh đặc biệt trong Game:
  • – removepets : Gỡ bỏ toàn bộ đê tự kể cả Merc.
  • Thêm lệnh “-m” thay đổi địa hình map phục vụ PVP có map đẹp (Ghi trong trong phần “Game Description”) (Ví dụ: -m122)

Item

  • Gỡ bỏ tất cả vé Drop.
  • Gỡ bỏ khi dùng 1 Constricting Ring.
  • Gỡ bỏ toàn bộ skill mới trên Item Upgraded, Charm D2TI.
  • Gỡ bỏ (Drop, Cube) Item Ghost Rider, Hawkmail, Jewel “Rainbow Open Wounds”.
  • Thêm Item Upgraded mới: Jewel “Rainbow Physical”, Ghost Hell Belt, God Zeus’s Boot, Nightwing’s Veil, Boneshade, Homunculus, Arreat’s Face, Alma Negra, Spiritkeeper, Jalal’s Mane, Eschuta’s temper, Cerebus, Ravenlore.
  • Làm lại toàn bộ chỉ số Item Upgraded.
  • Làm lại toàn bộ Chest Item và 99.

Monster + Boss + Map + Drop

  • Đưa toàn bộ Drop Game về LOD.
  • Toàn bộ Monster có thể Drop những Item dùng để Upgraded.
  • Vé Drop không có tác dụng tất cả map mới.
  • Boss Baal sẽ Drop 100% Item “Ticket Map Salvation”.
  • Boss Prime Evil sẽ Drop 100% Item “Ticket Map Lich King”.
  • Làm lại hệ thống AI, chỉ số Boss và Monster (yêu cầu chơi teamwork, không thể solo trừ khi chơi offline).
  • Làm lại hệ thống Drop cho Monster vá Boss cho hiện đại hơn.
  • Map Way To Tower, Summit, Salvation Tower Level 1 – 4 và Boss Prime Evil sẽ không Drop Soul, còn lại các map khác drop Soul.
    • Liên kết các map (dành cho ai chưa biết):
      • Way To Tower -> Salvation Tower Level 1 – 4 -> Summit.
      • Palace Garden -> Dark Ruin -> Oni Camp -> Way To Heaven -> Sky Chamber -> Icecrown Glacial.
  • Thông số Drop Soul theo (5 Soul, 10 Soul, 20 Soul, 50 Soul, 100 Soul, 200 Soul, 500 Soul):
    • Boss: 5%, 1%, 0.5%, 0.1%, 0.05%, 0.01%, 0.005%.
    • Monster: 1%, 0.5%, 0.1%, 0.05%, 0.01%, 0.005%, 0.001%.

Cube

  • Gỡ bỏ Cube Item Upgraded 2 và 3.
  • Khóa Cube Item Lengend.
  • Các Công thức:
    • Ticket Map Salvation + Transmute = Open Map Way To Tower (Yêu cầu chế độ Hell – Act 1).
    • Ticket Map Lich King + Transmute = Open Map Palace Garden (Yêu cầu chế độ Hell – Act 1).
    • Chest Item + Transmute = Random Item x1 (Rare, Magic, Unique, Set, không bao gồm Item Upgraded).
    • Chest 99 + Key 99 = Random Item x1 (10% Item Upgraded, 20% Rare, 70% Unique).

  • # Yêu cầu 1k Soul để có Item Upgraded:
    • Thunderstroke + Blood Soul Stone = Thunderstroke Upgraded.
    • Crown of Ages + Blood Soul Stone = Crown of Ages Upgraded.
    • Ormus’ Robes + Blood Soul Stone = Ormus’ Robes Upgraded.
    • Griffon’s Eye + Blood Soul Stone = Griffon’s Eye Upgraded.
    • Fathom + Blood Soul Stone = Fathom Upgraded.
    • Deaths’s Web + Blood Soul Stone = Deaths’s Web Upgraded.
    • Pluckeye + Blood Soul Stone Pluckeye Upgraded.
    • Shadow Claws + Blood Soul Stone = Shadow Claws Upgraded.
    • Spiritkeeper + Blood Soul Stone = Spiritkeeper Upgraded.
    • Constricting Ring + Blood Soul Stone = Constricting Ring Upgraded.
    • Dark Soul + Blood Soul Stone = Dark Soul Upgraded.
    • Darkglow + Blood Soul Stone = Darkglow Upgraded.
    • Nethercrow + Blood Soul Stone = Nethercrow Upgraded.
    • Deathspade + Blood Soul Stone = Deathspade Upgraded.
    • Goreshovel + Blood Soul Stone = Goreshovel Upgraded.
    • Devil’s Eye + Blood Soul Stone = Devil’s Eye Upgraded.
    • Shake + Blood Soul Stone = Shake Upgraded.
    • Ghost Belt + Blood Soul Stone = Ghost Belt Upgraded.
    • Ghost Belt + Blood Soul Stone + Bình máu = Ghost Hell Belt.
    • Zeus’s Boot + Blood Soul Stone = Zeus’s Boot Upgraded.
    • Zeus’s Boot + Blood Soul Stone + Bình máu = God Zeus’s Boot.
    • Viplay.cp + Blood Soul Stone = Viplay.cp Upgraded.
    • Viper Eye + Blood Soul Stone = Viper Eye Upgraded.
    • Dark Soul + Blood Soul Stone = Dark Soul Upgraded.
    • Thundershield + Blood Soul Stone = Thundershield Upgraded.
    • Steelrend + Blood Soul Stone = Steelrend Upgraded.
    • Wolf’s Claws + Blood Soul Stone = Wolf’s Claws Upgraded.
    • Rainbow Lightning, Cold, Fire, Poison, Teleport, Life, Mana, Physical + Blood Soul Stone = Jewel Upgraded.
    • Boneshade + Blood Soul Stone = Boneshade Upgraded.
    • Homunculus + Blood Soul Stone = Homunculus Upgraded.
    • Arreat’s Face + Blood Soul Stone = Arreat’s Face Upgraded.
    • Alma Negra + Blood Soul Stone = Alma Negra Upgraded.
    • Jalal’s Mane + Blood Soul Stone = Jalal’s Mane Upgraded.
    • Shadowdancer + Blood Soul Stone = Shadowdancer Upgraded.
    • Eschuta’s temper + Blood Soul Stone = Eschuta’s temperUpgraded.
    • Cerebus + Blood Soul Stone = Cerebus Upgraded.
    • Ravenlore + Blood Soul Stone = Ravenlore Upgraded.

Skill

● Đưa tất cả chỉ số sát thương + bonus, delay, duy trì hiệu ứng về LOD.

● Amazon:

  • Giảm số lượng summon về 1

● Assassin:

  • Giảm số lượng summon về 1
  • Xóa bỏ việc buff đồng thời fade + burst of speed.

● Barbarian:

● Druid:

  • Fix lỗi skill Cyclone armor (sorc fire lvl 1 đánh 1 hit vẫn mất giáp).
  • Giữ nguyên việc hóa gấu + hóa sói có thể sử dụng teleport.
  • Giảm số lượng summon về giá trị cũ như LOD bao gồm gấu + sói + spirit.
  • Chỉ tăng thuộc tính(dmg + life) Grizzly lên gấp đôi so với LOD mỗi level.
  • Trả skill firestorm + molten boulder về như LOD. Sau đó chỉ giảm thời gian hồi chiêu skill firestorm + molten boulder về 0.

● Necromancer:

  • Giảm số lượng summon về 1.

● Paladin:

  • Fix skill Resist fire + resist cold + resist lightning (bỏ % to maximum resist).
  • Fix skill Holy Freeze (tắt hiệu ứng giảm tốc đánh + tốc chạy lên nhân vật) .
  • Stack Aura Holy sock + Holy fire + Holy freeze.

● Sorceress:

Hình ảnh Item

Leave a Reply