Chung

 • Fix Break Speed FCR/IAS.
 • Mở rộng giới hạn State.
 • Thêm hệ thống Item thời gian. (Là thời gian sử dụng item trong bao lâu, và nó sẽ tự biến mất).
 • Giảm giới hạn Player xuống: 30 Player/1 Room.

Monster + Boss + Map + Drop

 • Thêm Poison Reduce Length: 50% với Lich King, Super Diablo Clone.
 • Cow 2: Giảm số lượng xuống 1/3 và gỡ bỏ xác
 • Tăng 50% drop gốc

Skill

 • Chung:
  • Fix Bug x2 Damage Magic. (Kiểu như hit đầu nó không tính, hit sau mới tính).
 • Paladin:
  • Smite: Tăng range, Fix Damage AOE.
  • Fist of the Heavens: Fix Damage Bolt..
  • Conversion: Fix AOE.
 • Sorceress:
  • Fire Ball: Fix Bug x2 Damage.
  • Glacial Spike: Fix Bug x2 Damage.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *