fbpx

Patch thủ công

DOWNLOAD: http://update.diablo2-vn.com/games26092019.zip

Chung

● Làm lại thông báo Server/Bnet.
● Thay đổi vị trí nút Hostile (PK).
● Thêm chức năng Kick người chơi cho chủ phòng.
● Thêm hiển thị thời gian Buff/Debuff.
● Đệ tử Act 5: Giảm -%Resist Physical từ 100% -> 50%, -%Resist Magic từ 100% -> 70%, khả năng hồi máu.
● Thêm độ phân giải cao: 1000×700 (Chỉnh trong Video Option, rồi vào lại Game, không tác dụng với Pvp.
● 1 Vài thay đổi D2VN Settting, thêm 1 số thứ mới như sau:

 • Gồm 2 Menu: Interface, Other Setting.
 • Interface:
  + Display Damage: Hiển thi thiệt hại.
  + Monster Life Bar: Hiển thị thanh máu quái.
  + Monster Name: Hiển thị tên quái.
  + Monster Id: Hiển thị ID quái vật để dùng Spec quái.
  + Players Life Bar: Hiển thị thanh máu người chơi.
  + Players Name: Hiển thị tên người chơi.
  + Info Players: Hiển thị thông tin người chơi.
  + Buff/Debuff: Hiển thị thời gian Buff/Debuff.

 • Other Setting:
  + Full Screen: Chế độ full màn hình trò chơi.
  + Lock Mouse: Khóa chuột tránh di chuyển ra bên ngoài cửa sổ.
  + Auto Pick Gold: Tự động nhặt vàng.
  + Disable CTC Server: Vô hiệu hóa op Chance To Cast Skills để giảm Lag.
  + Disable CTC Client: Vô hiệu hóa hình ảnh Chance To Cast Skills để giảm Lag.
  + Shift Value Stats: Giá trị khi giữ Shift cộng/trừ điểm stats.

Bảo mật

● Thêm 1 số bảo mật mới:
– Bảo mật Item: Dùng Item Registration Owner trong Shop, chuột vào Item -> chuột trái để đăng ký tên mình vào Item (Weapon, Armor, Beth, Boots, Glover, Charm, Jewel), khi đã đăng ký thì người khác sẽ không dùng được, làm lại lẫn nữa nó sẽ gỡ đăng ký.
– Bảo mật lúc vào Game: 

 • Khi những ai chưa có Pass vào trong game, thì hệ thống nó sẽ tự hiển thị điền pass lần đầu tiên vào (gồm 9 số, không có chữ).
 • Hệ thống nó tự đông lưu IP char lần đầu, lần sau Login ở 1 nơi nào đó (Ip khác) thì nó sẽ hỏi pass.
 • Mỗi lần khi out room thì dùng lệnh: #LockChar để khóa char mình lại (Không bắt buộc).
 • Đổi IP mặc định thì gõ: #setnewip, hệ thông nó tự cập nhật, nếu báo lỗi thì IP đó trùng nhau.
 • Đổi Pass thì gõ: #setnewpass rồi gõ pass mới vào là được, nếu báo lỗi thì Pass đó trùng nhau.

Hệ thống PvP/TvT mới cho Map Arena

● Map Arena chỉ cho phép 2 Team tương ứng với 2 bên trái (Team 1) và phải (Team 2).
● Có thể bật PK ngay trong Map đó.
● Mỗi lần chết nó sẽ đưa bạn đến phòng chờ, và Drop ra 5 bình Mana.
● Team vs Team, Solo, Event, và đọc rõ nhưng lệnh sau:

 • #setteam [1 hoặc 2] : Các bạn tổ đội rồi dùng lệnh để chọn Team và nó sẽ dịch chuyển đến phòng chờ để chuẩn bị, còn nếu set = 3 thì nó sẽ trở về trị trấn.
 • #go : Người chơi thoát khỏi phòng chờ, để bắt đầu đánh nhau.
 • #goteam : Cả team thoát khỏi phòng chờ, để bắt đầu đánh nhau.
 • #reset : Khi bạn là người sống sót hoặc người Kill, thì dùng lệnh để về phòng chờ.
 • #team [Nội dung] : Chat Team, chỉ có trong Team mới biết, người ở ngoài không nhìn được.

Vé Drop

● Chuột phải vào vé để kích hoạt trong room.
● Dùng lệnh #checkdrop300 hoặc #checkdrop500 để xem vé tác dụng nhưng map nào.
● Drop 300% : Giảm (Sát thương, Crushing Blow) người chơi 3 lần. Tăng (300% Defense + Attack Rating, 30% FBR + IAS + FCR + FHR + ABS + ABS%, x3 Damage Tổng,) cho Monster.
● Drop 500% : Giảm (Sát thương, Crushing Blow) người chơi 5 lần. Tăng (500% Defense + Attack Rating, 50% FBR + IAS + FCR + FHR + ABS + ABS%, x5 Damage Tổng) cho Monster.

Shop D2VN

● Mở bán vé Drop 300% và 500%.

Item

● Nếu trên +500% Elemental Skill Damage và 500k Damage Total thì tính theo công thức: Damage Total * (Skill Damage / 10 / 100).
● Thêm vật phẩm Skills Upgrade (chuột phải Item đó, rồi chuột trái vào D2TI bất kỳ).
● Cow Doll: Thêm Quantity (Max 10), và chuột phải để mở cổng Cow 2.
● Cow Horn: Thêm Quantity (Max 20), và chuột phải chọn Item để ép Stack Item.
● Nếu Cow Doll và Cow Horn cũ có Quantity là 0 thì dùng lệnh #CheckItemCow để set toàn bộ lên Quantity là 1 rồi gộp nó lại.
● Fix lại Chest Super DIablo: 70% Unique -> 30% Unique, 30% Unique Upgraded -> 70% Unique Cấp 2.
● Fix hiển thị tên Skill CTC trên Item Hellfire Torch.
● Thêm %Enhanced Damage trên Item Add Propertion. (Bow max là 1000%, Iteam khác là 300%).

Monster + Boss + Map + Drop

● Cow 2: Tăng Life + Damage lên x2 cho quái, thêm 20( %Abs, Abs, %Avoid Damage), Tăng 50% Attack Speed, gỡ bỏ xác.
● Super DC: Tăng 50% Life + hồi máu, và Anti Crushing Blow.

Cube

● Blood Stone + D2TI bất kỳ = Blood Stone (-10k Soul) + Skills Upgrade x1.

Skill

● Chung:
– Những Skills đã mod thêm (hiệu ứng mới) sẽ chuyển sang D2TI, Level Skills Upgrade phụ thuộc vào chỉ số op (Level Skills Upgrade) D2TI.
– Để tránh tình trạng chỉ nâng 1 Level Skills Upgrade đã mạnh, thì mình chuyển 1 số skills (Conversion, Frenzy, Berserk, Whirlwind)t hành tỷ lệ cast ra hiệu ứng mới theo chỉ số op Level Skills Upgrade.
– Lưu ý: Các Level Skills Upgrade không nhận nguồn các op Skills khác (All Skills, Class Skills, v.v…).


● Amazon:
– Guided Arrow: Đưa về gốc, chuyển hiệu ứng mới sang D2TI, Thêm 4 Missile cho Pvm.


● Assassin:
– Charged Bolt Sentry: Tăng tốc độ cast.
– Wake of Fire Sentry: Tăng tốc độ cast.
– Lightning Sentry: Tăng tốc độ cast.

● Druid:
– Firestorm: Fix Damage.
– Wearbear: Loại bỏ animated Block.
– Tornado: Đưa về gốc, chuyển hiệu ứng mới sang D2TI.Thêm 4 Missile cho Pvm.

● Necromancer:
– Poison Dagger: Đưa về gốc, chuyển hiệu ứng mới sang D2TI, Loại bỏ animated Block, tăng Range từ 7 -> 15.
– Bone Spear: Đưa về gốc, chuyển hiệu ứng mới sang D2TI, Tăng missile 3 -> 5.
– Bone Spirit: Đưa về gốc, chuyển hiệu ứng mới sang D2TIThêm 4 Missile cho Pvm.

● Paladin:
– Smite: Đưa về gốc, chuyển hiệu ứng mới sang D2TI, Gỡ bỏ Bonus Dmg từ Level Skill AOE.
– Conversion: Đưa về gốc, chuyển hiệu ứng mới sang D2TI, Tắt trong Pvp.
– Vengeance: Đưa về gốc, chuyển hiệu ứng mới sang D2TI

● Sorceress:
– Meteor: Đưa về gốc, chuyển hiệu ứng mới sang D2TI, Cứ 5 lần Cast, thì lần cast tiếp theo sẽ Nova cho Pvm.
– Fire Ball: Đưa về gốc, chuyển hiệu ứng mới sang D2TI, Thêm AOE (Range 20) khi tính phát dính đầu tiên cho Pvm.
– Thunder Storm: Đưa về gốc, chuyển hiệu ứng mới sang D2TI, Thêm hiển thị thông tin Delay, thêm hiệu ứng AOE (tính theo Dmg Thunder Storm) nhiều mục tiêu khi kết hợp với Skills Lightning Pvm.
– Glacial Spike: Đưa về gốc, chuyển hiệu ứng mới sang D2TI, Thêm AOE cho Pvm.

● Barbarian:
– Frenzy: Đưa về gốc, chuyển hiệu ứng mới sang D2TI, Thêm AOE (Range 20) cho Pvm.
– Whirlwind: Đưa về gốc, chuyển hiệu ứng mới sang D2TI, Thêm cast ra Axe (Range 25) cho Pvm.
– Berserk: Đưa về gốc, chuyển hiệu ứng mới sang D2TI, Thêm AOE (Range 12) cho Pvm.