fbpx

Chung

 • Thêm tính năng tự động tìm Soul Stone (5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000) trong Inventory, Stash, Cube, rồi chuột phải tự động gộp vào Blood Soul Stone.
 • Thêm tính năng tách Blood Soul Stone trực tiếp từ vật phẩm Split Souls Scoll 1 – 9.
 • Tăng toàn bộ chỉ số cơ bản/lv (HP, Def, Str, Dex, AR) x2 và làm lại 1 số kỹ năng cho Mercenaries.
 • Thay đổi Font Game.
 • Mở rộng Save File (lưu trữ nhận vật).
 • Tắt chức năng “Full Light Radius” khi Pvp.
 • Thêm hệ thống tính số Kill Counter.
 • Fix bug khi nhân vật chết bị mất hiệu ứng khi Pvm.
 • Thêm chế độ Spectator (khán giả) khi xem monster bằng cách dùng lệnh:
  • #specmon [id Mon] , ví dụ: #specmon 156, 156 là id boss act1. (khi monster đó trong mini map mới dùng được lệnh đó), nhập lần nữa để xóa Spectator Monster.

Hệ thống Item Only Pvm

 • Đây là hệ thống mới, giúp cho các bạn trong việc PvM và không thể dùng trong PvP/TvT.
 • Đây là những yêu cầu cần thiết để làm Item Only Pvm.
 • Cube:
  • Item bất kỳ (trừ Charm và những vật phẩm khác) + Andariel Doll + Duriel Doll + Mephisto Doll + Diablo Doll + Baal Doll = Item Only Pvm + 1 điểm giới hạn Stack.
  • Item bất kỳ (trừ Charm và những vật phẩm khác) + Cow Horn x20 = Item Only Pvm + 1 điểm giới hạn Stack.
 • Ta lấy item “Add Properties” chuột phải vào rồi chọn “Item Only Pvm” để tăng thuộc tính Item và thêm điểm Stack.
 • Còn đây là yêu cầu các giới hạn Stack:
  • Magic, bình thường: 1 stack
  • Rare: 5 Stack
  • Craft: 15 Stack
  • RuneWord: 20 Stack.
  • Unique: 10 Stack, Unique [Upgrade]: 25 Stack.
  • Specical: 50 Stack.
  • # Ví dụ: Khi cube với Item ở trên ta có giới hạn stack: 0 / 1, khi bạn dùng vật phẩm “Add Properties” vào Magic thì Stack sẽ là: 1 / 1. Muốn mở rộng giới hạn lên 0 / 2 hoặc 1 / 2 thì ta cube như trên. Nếu điểm giới hạn Stack bạn thấp sẽ không đủ để “Add Properties” vào Item có yêu cầu giới hạn Stack cao thì cube như trên.

Item

 • Thêm thuốc nhuộm Item bán trong Akara, chỉ cần chuột phải vào lọ thuốc đó rồi chỉ vào Item cần nhuộm là xong. (yêu cầu mất 10k điểm Kill Counter, không thể nhuộm Charm, Ring, Amulet, Arrow, Bolt, Potion, Book, Gem, Scroll, Jewel).
 • Thêm Andariel Doll, Duriel Doll, Mephisto Doll, Diablo Doll, Baal Doll, Cow Horn, Cow Doll.
 • Thay đổi ảnh Rune sang HD.
 • Thêm Item Add Properties.

Monster + Boss + Map + Drop

 • Các Boss Act Drop Andariel Doll, Duriel Doll, Mephisto Doll, Diablo Doll, Baal Doll, toàn bộ tỷ lệ 1% (Hell).
 • Map Cow Lod, Drop Cow Doll (1% – Hell)
 • Boss Lich King: Tăng thời gian summon quái từ 10s/1 lần lên 20s/1 lần, fix lag Skill.
 • Thêm Map Cow Lv2, Drop Cow Horn (0.1% – Hell), Drop Add Properties (0,05% – Hell)
 • Thêm Boss Super Diablo Clone dùng để làm Event do các Gamer Master, Admin thả, sẽ có bảng tính Damage và thông báo người kill boss, khi boss còn dưới 10% máu nó sẽ nổi điên 🙂

Cube

 • Any Item Sock (Gem/Rune/Jewel) + Key 99 = Any Item Sock + Gem/Rune/Jewel (Tách Gem/Rune/Jewel ra khỏi item không bị mất).
 • Cow Doll x10 = Map Cow Lv2.

Skill

 • Amazon:
  • Fend: Làm lại skill, và tăng tốc độ đánh.
 • Assassin:
  • Wake of Fire, Wake of Sentry, Lightning Sentry, Death Sentry: Tác dụng với Op (+% Skill Dmg)*0.25, -% Enemy Resistance khi Pvm.
 • Druid:
  • Tornado: Thêm 1 lốc khi Pvm.
  • Wearbear: Tăng Base Attack Speed Item lên 150%.
 • Necromancer:
  • Clay Golem: Sửa lại Hp.
  • Bone Spear: Thêm 3 tia khi Pvm.
  • Bone Spirit: Thêm 1 Spirit khi Pvm.
  • Poison Nova: Dùng được tay trái.
  • Poison Dagger: Tăng tốc đánh và thêm AOE.
 • Paladin:
  • Might, Prayer, Resist Fire, Thorns, Defiance, Resist Cold, Blessed Aim, Cleansing, Resist Lightning, Concentration, Vigor, Fanaticism, Salvation, Meditation: gỡ bỏ delay khi active.
  • Conviction: Fix tác dụng với Boss, và gỡ bỏ delay khi active.
  • Smite: Gỡ bỏ KnockBack, thêm AOE khi Pvm.
  • Conversion: Thêm AOE khi Pvm.
  • Vengeance: Thêm AOE khi Pvm.
  • Zeal: Tăng Attack Rating.
  • Fist of the Heavens: Gỡ bỏ delay, đánh tất cả mục tiêu, chuyển bolt magic -> lighting dmg, khi Pvm.
 • Barbarian:
  • Whirlwind: Tác dụng với op Chance To Cast (CTC) khi Pvm.
  • Battle Command, Battle Orders, Shout: Sử dụng được trong thành.

Leave a Reply