DOWNLOAD PATCH: http://server.diablo2-vn.com/download/games30112019.zip

[Chung]

● Thêm chức năng Room Filter, và hiện danh sách Room nhanh hơn.
● Làm lại bảng chỉ số nhân vật.
● Bảng Party: Loại bỏ hiển thị Location, thay bằng hiển thị Damage gây ra cho boss Super Diablo, khi có Event Pvp + Pvm.

 

[Arena]

● Làm lại Map Arena.
● Gỡ bỏ lệnh #go, #goteam, #reset, và thay thế bằng cổng dịch chuyển. khác đội và không bật pk thì không thể đi qua cổng dịch chuyển.
● Khóa sử dụng Town Portal, Healing Potion, Full Rejuv Potion.

 

[Fix Bug]

● Line: #1454, do Xung đột Sprite.
● Wake of Fire, Shadow Master, Shadow Warrior: Không gây ra damage.
● Loại bỏ ký tự lạ trên Item Owner.
● Lệnh #BlackList chỉ dùng cho Host và Admin, GM.

 

[Boss, Map]

● Giảm %Absorb tất cả boss mới từ 40% -> 10% (Trừ Super Diablo).