Changelog Patch 1.2:
[Chung]
– Thêm AutoTeleport trong D2VN Setting.
– Tự động tạo thư mục screenshots khi mỗi lần chụp ảnh game = nút Prt Sc sysRq.
– Thêm Page 2 trong bảng Stats.
– Thêm bảng TvT (Team vs Team) tính số liệu thống kê trong Pvp.
[Fix Bug]
– Fix lỗi glide3x.dll khi đóng cửa sổ game trên win 10.
– Fix lỗi hình ảnh Fire Ball, Glacial Spike khi còn hiệu ứng xuyên quái.
– Fix lỗi join vào game bị crash game (do mở rộng Object.txt).
– Fix lỗi cầm nhiều Charm Exp.
– Fix lỗi skills Decoy chỉ dùng cho Amazon.
– Fix lỗi Team 1 hoặc 2 vào được phòng cho nhau.
– Fix lỗi 2 skill Fade + Burt Of Speed dùng được cùng lúc.
– Fix lỗi không bán nhanh được Item (Ctrl + Chuột Trái).
– Fix lỗi bật Pk không xóa bỏ đệ tử.
[Item]
– Thêm hiển thị số % op Piercing Attack.
– Đổi tên Andariel/Duriel/Mephisto/Diablo/Baal Doll thành Andariel/Duriel/Mephisto/Diablo/Baal Soul.( Chỉ đổi tên )
[Cube]
– Mephisto Soul + Diablo Soul + Baal Soul = Ticket Map Salvation. (HOT UPDATED – SV 2 chưa mở nên sẽ không ghép được)
[Shop D2VN]
– Bỏ mặt hàng Bag (x25 Add Properties) trong tab General.
[Map Arena]
– Khi ấn #setteam 1 hoặc 2 sẽ cố tịnh team duy nhất.
– Muốn xem list team 1 hoặc 2 thì gõ #listteam 1 hoặc 2. Ví du: #listteam 1
– Muốn gỡ 1 ai đó trong list team thì gõ #listteam 1 hoặc 2 tên người cần gỡ. Ví du: #listteam 1 asd,
tức là loại bỏ tên asd ra khỏi list team 1.
– Thêm 3 Boss Black Half-Dragon, Blue Half-Dragon, Red Half-Dragon. Mỗi con dùng chung Damage Physical, sử dụng 2 Skill Blink, War Cry, Aura Cleansing. Mỗi boss tăng dần tốc độ đánh và Damage (Cái này do Admin điều chỉnh). Có khả năng xuyên Block. Nhiễm miễn với Curse Resistance và hiệu ứng đóng băng. (Cái này do Admin thả). Nếu Limit ở lv 49 thì damage nó giảm 10 lần.
– Thêm chế độ Free Pvp: tức là đánh nhau tự do, không theo Team và 1 số lệnh sau:
#setfreepvp 1 hoặc 0: để bật/tắt chế độ Free Pvp, tức là Pk tự do, không Party vói nhau được. (Chỉ dành cho Admin và GM)
#inarena 1 hoặc 0: để vào/ra map Arena ở chế độ Free Pvp.
#updatarank 1 hoặc 2: dùng để up dữ liệu lên cơ sở dữ liệu Team nào win. Nếu chế độ Free Pvp thì không cần 1 hoặc 2. (Chỉ dành cho Admin và GM)
[Skill]
– Những thay đổi ở Skills gốc hay thêm hiệu ứng skills thì sẽ không hoạt động ở map gốc (LOD). Trừ thay đổi Aura ở dưới.
– Gỡ bỏ delay Aura: Salvation, Might, Concentration, Redemption, Thorns, Defiance, Resist Cold, Conviction, Fanaticism, Blessed Aim, Resist Lightning, Resist Fire, Vigor.