[Chung]

 • Nút Esc -> D2VN Setting -> Other Setting: Gỡ bỏ DISABLE CTC CLIENT, và đổi DISABLE CTC SERVER thành DISABLE CTC.
 • Sửa lại toàn hộ thống Drop 300% và 500%, Monster hay Boss chỉ cộng HP, thay vì cộng Abs, Avoid Damage.

[Shop D2VN]

 • Tab DIAMON thêm 2 vật phẩm với là Book Of The Cow’s Secret World để đi Cow 2, và Thêm lượt để nhận DIAMON. (Chý ý: Chỉ vào View để xem chi tiết).
 • DIAMON từ event rose trước sẽ hết hạn vào ngày 19/08/2020
 • DIAMON cho event COW 2 sẽ được chạy vào ngày 20/08/2020

[Fix Bug]

 • Fix Bug Item Owner có ký tự lạ.
 • Fix Bug Cube trồng nên nhau, nếu ai bị thì gõ lệnh #fix
 • Fix Bug cầm nhiều Charm khi lợi dụng chức năng di chuyển Item.
 • Fix Bug Shop D2VN -> Tab DIAMON bị mất FGold.

[Item]

 • Những Item Owner sẽ không thể Drop.

[Cube]

 • Book Of The Cow’s Secret World + Ring Unique + Amulet Unique = Portal The Cow’s Secret World (Act 1 – Hell).

[Map/Boss/Drop]

 • Loại bỏ Boss Act 1 trong Cow 1, sẽ trả lại Cow King, khi kill sẽ Drop 1% Book Of The Cow’s Secret World.
 • Map Cow 2 đổi tên thành The Cow’s Secret World.
 • Làm lại Boss Cow King Thorn ở Map The Cow’s Secret World.
 • Thêm cơ chế mới cho Map The Cow’s Secret World, Khi (kill đủ 1000 bò + Boss) / 1 ngày sẽ nhận được 4 lượt đi, (Tức là Boss 2 lượt, 1000 bò 2 lượt), nếu là VIP sẽ là 8 lượt (Tức là Boss 4 lượt, 1000 bò 4 lượt). Và khi bắt đầu Kill Boss hoặc 1000 bò thì sẽ tính theo thời gian thực, qua 24h (1 ngày) mới sẽ khởi động lại lượt. Khi đạt chỉ tiêu trên hệ thống sẽ tự động up lên dữ liệu trên server để tính DIAMON.
 • Muốn kiểm tra số lượt thì gõ #checkturns
 • Muốn kiểm tra thời gian để  khởi động lại lượt gõ #checktimeturns

[Skills]

 • Energy Shield Upgrade: Sẽ nhận 100% damage chuẩn theo mana mất đi, thay vì 10%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *