fbpx

Item Upgraded là danh sách Item được custom thêm bởi D2VN nhằm tạo thêm luồng gió mới vào phiên bản gốc Diablo 2 LOD

# Yêu cầu Rune, Soul và Item Unique để có Item Upgraded:

 • 3 Thunderstroke + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Thunderstroke Upgraded.
 • 3 Crown of Ages  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Crown of Ages Upgraded.
 • 3 Ormus’ Robes  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune= Ormus’ Robes Upgraded.
 • 3 Griffon’s Eye  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Griffon’s Eye Upgraded.
 • 3 Fathom  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Fathom Upgraded.
 • 3 Deaths’s Web  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Deaths’s Web Upgraded.
 • 3 Pluckeye  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Pluckeye Upgraded.
 • 3 Shadow Claws  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Shadow Claws Upgraded.
 • 3 Spiritkeeper  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Spiritkeeper Upgraded.
 • 3 Constricting Ring  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Constricting Ring Upgraded.
 • 3 Dark Soul  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Dark Soul Upgraded.
 • 3 Darkglow  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Darkglow Upgraded.
 • 3 Nethercrow  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Nethercrow Upgraded.
 • 3 Deathspade  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Deathspade Upgraded.
 • 3 Goreshovel  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Goreshovel Upgraded.
 • 3 Devil’s Eye  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Devil’s Eye Upgraded.
 • 3 Shake  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Shake Upgraded.
 • 3 Ghost Belt  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Ghost Belt Upgraded.
 • 3 Ghost Belt  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Bình máu + Jah rune = Ghost Hell Belt.
 • 3 Zeus’s Boot  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Zeus’s Boot Upgraded.
 • 3 Zeus’s Boot  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Bình máu + Jah rune = God Zeus’s Boot.
 • 3 Viplay.cp  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Viplay.cp Upgraded.
 • 3 Viper Eye  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Viper Eye Upgraded.
 • 3 Dark Soul  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Dark Soul Upgraded.
 • 3 Thundershield  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Thundershield Upgraded.
 • 3 Steelrend  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Steelrend Upgraded.
 • 3 Wolf’s Claws  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Wolf’s Claws Upgraded.
 • 3 Rainbow Lightning , Cold , Fire , Poison , Teleport , Life , Mana , Physical, Magic  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Jewel Upgraded.
 • 3 Boneshade  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Boneshade Upgraded.
 • 3 Homunculus  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune= Homunculus Upgraded.
 • 3 Arreat’s Face  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Arreat’s Face Upgraded.
 • 3 Alma Negra  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) +  Jah rune = Alma Negra Upgraded.
 • 3 Jalal’s Mane  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Jalal’s Mane Upgraded.
 • 3 Shadowdancer  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Shadowdancer Upgraded.
 • 3 Eschuta’s temper  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Eschuta’s temper Upgraded.
 • 3 Cerebus  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Cerebus Upgraded.
 • 3 Ravenlore  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Ravenlore Upgraded.
 • 3 Windowmaker  + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Windowmaker Upgraded.
 • 3 Stormshield + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Stormshield Upgraded.
 • 3 Deathclever + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Deathclever Upgraded.
 • 3 Azurewrath + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Azurewrath Upgraded.
 • 3 Nightwing’s veil + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Nightwing’s helm Upgraded.
 • 3 Shadowkiller + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Shadowkiller Upgraded.
 • 3 Ironward + Blood Soul Stone ( 1000 Soul Stone) + Jah rune = Ironward Upgraded.
 • 3 Rare Arrow + Blood Soul Stone ( 5000 Soul Stone) + Jah rune = Arrow Upgraded.

# Lưu ý: Nếu chỉ số không như mong muốn hãy làm theo công thức sau để reroll item: X2 Item Upgraded +Sur rune +Blood Soul Stone(500Soul Stone)= Item Upgraded