fbpx

Item Upgraded là danh sách Item được custom thêm bởi D2VN nhằm tạo thêm luồng gió mới vào phiên bản gốc Diablo 2 LOD

# Yêu cầu 1k Soul để có Item Upgraded:

 • Thunderstroke + Blood Soul Stone = Thunderstroke Upgraded.
 • Crown of Ages + Blood Soul Stone = Crown of Ages Upgraded.
 • Ormus’ Robes + Blood Soul Stone = Ormus’ Robes Upgraded.
 • Griffon’s Eye + Blood Soul Stone = Griffon’s Eye Upgraded.
 • Fathom + Blood Soul Stone = Fathom Upgraded.
 • Deaths’s Web + Blood Soul Stone = Deaths’s Web Upgraded.
 • Pluckeye + Blood Soul Stone Pluckeye Upgraded.
 • Shadow Claws + Blood Soul Stone = Shadow Claws Upgraded.
 • Spiritkeeper + Blood Soul Stone = Spiritkeeper Upgraded.
 • Constricting Ring + Blood Soul Stone = Constricting Ring Upgraded.
 • Dark Soul + Blood Soul Stone = Dark Soul Upgraded.
 • Darkglow + Blood Soul Stone = Darkglow Upgraded.
 • Nethercrow + Blood Soul Stone = Nethercrow Upgraded.
 • Deathspade + Blood Soul Stone = Deathspade Upgraded.
 • Goreshovel + Blood Soul Stone = Goreshovel Upgraded.
 • Devil’s Eye + Blood Soul Stone = Devil’s Eye Upgraded.
 • Shake + Blood Soul Stone = Shake Upgraded.
 • Ghost Belt + Blood Soul Stone = Ghost Belt Upgraded.
 • Ghost Belt + Blood Soul Stone + Bình máu = Ghost Hell Belt.
 • Zeus’s Boot + Blood Soul Stone = Zeus’s Boot Upgraded.
 • Zeus’s Boot + Blood Soul Stone + Bình máu = God Zeus’s Boot.
 • Viplay.cp + Blood Soul Stone = Viplay.cp Upgraded.
 • Viper Eye + Blood Soul Stone = Viper Eye Upgraded.
 • Dark Soul + Blood Soul Stone = Dark Soul Upgraded.
 • Thundershield + Blood Soul Stone = Thundershield Upgraded.
 • Steelrend + Blood Soul Stone = Steelrend Upgraded.
 • Wolf’s Claws + Blood Soul Stone = Wolf’s Claws Upgraded.
 • Rainbow Lightning, Cold, Fire, Poison, Teleport, Life, Mana, Physical + Blood Soul Stone = Jewel Upgraded.
 • Boneshade + Blood Soul Stone = Boneshade Upgraded.
 • Homunculus + Blood Soul Stone = Homunculus Upgraded.
 • Arreat’s Face + Blood Soul Stone = Arreat’s Face Upgraded.
 • Alma Negra + Blood Soul Stone = Alma Negra Upgraded.
 • Jalal’s Mane + Blood Soul Stone = Jalal’s Mane Upgraded.
 • Shadowdancer + Blood Soul Stone = Shadowdancer Upgraded.
 • Eschuta’s temper + Blood Soul Stone = Eschuta’s temperUpgraded.
 • Cerebus + Blood Soul Stone = Cerebus Upgraded.
 • Ravenlore + Blood Soul Stone = Ravenlore Upgraded.