fbpx


 
Sơ lượcAlkor khẩn khoản mong bạn tìm cho ông một quyển sách cổ, đã bị thất lạc một thời gian dài, nó được viết bởi một hiền nhân tên là Lam Esen.
Cách làm : Tìm nó tại một bảy ngôi đền tại thánh địa Kurast.
Cách nhận : Nói chuyện với Alkor sau khi hoàn tất nhiệm vụ Blade of the Old Religion.
Gợi ý: Quyển sách nằm tại Ruined Temple
Lam Essen's Tome
Battlemaid Sarina

Phần thưởng :[/COLOR] Bạn sẽ được Alkor ban cho một vài điểm statistics
Thông tin:

  • Quest Given By Alkor
  • Quest Location 1 of 6 ruined temples in Kurast Bazaar, Upper Kurast, Kurast Causeway
  • Quest Goal retrieve Lam Esen’s Tome
  • Quest Reward 5 attribute points, and shopping discounts in Kurast
How to get there: 

  • Kurast Docks (W)  Spider Forest (W)  Flayer Jungle(W)  Lower Kurast(W)  Kurast Bazaar(W)  Upper Kurast(W)  Kurast Causeway
  • (W) indicates a Waypoint location

 


Lam Esen’s Tome

 
 
 
 
 

Leave a Reply