fbpx

Sơ lược : Rất nhiều năm nay, Drognan đã tìm hiểu cách xác định hầm mộ của Tal Rasha cho dù ông đã thử rất nhiều cách nhưng đều thất bại. Mới đây ông phát hiện ra rằng ở Horazon’s Sanctuary nơi được Vizjerei Summoner xây dựng nên sẽ có manh mối cụ thể để dẫn đến hầm mộ đích thực của Tal Rasha!

Cách làm : Vào cung điện tại Lut Gholein, đi xuống dưới lòng đất và khám phá những tầng hầm của cung điện để tìm ra sào huyệt của Vizjerei Summoner.

Cách nhận : Nói chuyện với Drognan và Jerhyn

Gợi ý : Đường đi trong những tầng ngầm của cung điện khá phức tạp cẩn thận bạn có thể bị lạc đường

Phần thưởng: symbol identifying the true tomb of Tal Rasha
(Bạn có thể tìm thấy The Summoner, kẻ giữ bí mật của hầm mộ Tal Rasha.)

Thông tin:

  • Quest Given By Jerhyn and Drognan
  • Quest Location Arcane Sanctuary
  • Quest Goal retrieve Horazon’s Journal
  • Quest Reward symbol identifying the true tomb of Tal Rasha

How to get there: 

  • Lut Gholein (W)  Palace  Harem  Palace Cellar(W-level 1)  Arcane Sanctuary(W)
  • (W) indicates a Waypoint location

 


Arcane Sanctuary

 

 

 

Leave a Reply