fbpx

Sơ lược : Tại Blood Moor, Kashya đã phát hiện ra một hang động bị quỷ ám, Akara lo sợ rằng nếu không trừ khử lũ quái vật đó, sẽ có một ngày chúng tấn công Rogue Encampment.

Cách làm : Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt hết toàn bộ quái vật trong Den of Evil

Cách nhận : Nói chuyện với Akara

Gợi ý : Den of Evil nằm dưới lòng đất của Blood Moor

 

Phần thưởng : 1 lần reset skill

Thông tin:

  • Quest Given By Akara
  • Quest Location Den of Evil
  • Quest Goal Kill all the monsters in the Den
  • Quest Reward one skill point, given by Akara

How to get there: Rogue Encampment (W) Blood Moor Den of Evil
(W) indicates a Waypoint location

 

Den of Evil Entrance
Entrance to the Den of Evil

 

 

Leave a Reply