Changelog

Changelog 09.2023 – S19 Update Version 8.4.6

UPDATE 05.09.2023 – 8.4.6

⚡️ NÂNG CẤP SKILL UPGRADE
Drop tại chest COW 2
Tỉ lệ drop khi đánh quái COW 2: 0.006% / 0.012% / 0.03% / 0.06% theo các chế độ Normal / Hard / God / Transcendent
Skill Upgrade mỗi level sẽ có thêm hiệu ứng và 5% DMG

⚡️ CÂN BẰNG SKILL UPGRADE
Skill Upgrade của Ama tăng 50% DMG cho tất cả các Skill Upgrade

⚡️ MARKET D2VN
Market giờ có 2 chế độ riêng biệt là Ladder và NonLadder
Phí Market hiện giờ là 15% 
Đối với ITEM OWNER giá min là 20.000 FGOLD và 100.000 FGOLD đối với ITEM UPGRADE C2