Changelog 22.04.2023 – S18 Update Fix 1

Update Chung:
– Fix lỗi Thunder Up không cast ra skill.
– Fix lỗi Skills để hit mặc định sẽ không tác dụng.
– Tornado up tăng Missile từ 3 lên 4, tăng range ảnh hưởng từ 7 lên 10.
– Fix lỗi Fire Claw Up không nhận Weapon Damage.
– Fix lỗi Exp Level 98 không nhận được exp.

Leave a comment