HỆ THÔNG STACK WING ( WING UPRGRADE )

HỆ THỐNG STACK WING ( WING UPRGRADE )
– Nguyên liệu cần có :
 • Add Stack:

 • Và Add Stack Wing:

 • Đối với Wing Free sẽ có 5 lần Add Stack Wing ( 0/5 )
 • Đối với Wing Shop sẽ có 15 lần Add Stack Wing ( 0/15 )
  Option Add Stack Wing gồm có :
  Các Option Add Wing Giá trị / 1 stack Wing Free ( tối đa 5 lần Stack ) Wing Shop ( tối đa 15 lần Stack )
  Life 10 500 800
  Mana 10 500 800
  Strength 1 50 80
  Dexterity 1 50 80
  Vitality 1 50 80
  Energy 1 50 80
  Fire Skill Damage 1% 50% 100%
  Cold Skill Damage 1% 50% 100%
  Light Skill Damage 1% 50% 100%
  Poion Skill Damage 1% 50% 100%
  Magic Skill Damage 1% 50% 100%
  Deadly Strike 1% 20% 50%
  Enhanced Damage 1% 100% 200%
  Summon Life 1% 50% 100%
  Summon Damage 10 500 5000
  Chance to Double Fire Melee Damage 0.5% 5% 20%
  Chance to Double Cold Melee Damage 0.5% 5% 20%
  Chance to Double Light Melee Damage 0.5% 5% 20%
  Chance to Double Posion Melee Damage 0.5% 5% 20%
  Chance to Double Magic Melee Damage 0.5% 5% 20%
  – Hướng dẫn Add Stack Wing :
 • Chuột phải Add Stack Wing vào Wing mình cần đối với:

Wing Free – Max 5 lần Add

Wing Shop = 15 lần Add

 • Chuột phải Add Stats vs Stack Wing vào Wing mình cần tối đa dựa theo bảng đã đưa bên trên:

 • 1/20 Stack là Số lần Add được Otp 1% to Lightning Skill Damage
 • 1/15 là số lần Add thêm 20 Stack ( tối đa 300 Stack )

Chúc các Diabloer chơi game vui vẻ !!!

Leave a comment