Item Bases (Implict) – Helm

Ở Diablo 2 Việt Nam có sự điều chỉnh lớn về Item Bases hay còn gọi là phôi ép Runeword. Item Bases về cơ bản vẫn dựa theo cơ chế nguyên bản của game chỉ có sự điều chỉnh về thêm các option ngẫu nhiên khi bạn đập viên Implict vào.

Phiên bản áp dụng: 8.2.7

Bản đồ drop – Dark Ruin

Item sẽ được gán owner khi ép implict.

 

HƯỚNG DẪN

<Video đang upload>

Giờ đây ngoài những phôi ép runeword bạn phải mò mắt đi farm để kiếm thì bây giờ bạn cũng có thể roll đồ base với chỉ số tốt hơn ( bảng opt ở dưới ).

 

  • Với tính năng này khi Implict item sẽ có cơ hội thêm từ 1 đến 3 opt
  • Sử dụng Chaos để Roll IMPLICIT

 

IMPLICIT VÀ CHAOS DROP NHƯ THẾ NÀO

Drop Hình ảnh
Chest Ignus

( Boss Dark Ruin )

– Tỉ lệ rơi 0.01% trong Map Dark Ruin
– Tỉ lệ rơi là 10% với boss Ignus

Implict Orb Helm
– Phần thưởng trong chest Ignus
Baal Box ( Boss Baal Hell )

– Tỉ lệ 10%

ĐỒ NÀO ĐƯỢC SỬ DỤNG

Chỉ sử dụng được cho các phôi ELITE ở dưới:

NORMAL CODE EXCEPTIONAL CODE ELITE CODE
Cap cap War Hat xap Shako uap
Skull Cap skp Sallet xkp Hydraskull ukp
Helm hlm Casque xlm Armet ulm
Full Helm fhl Basinet xhl Giant Conch uhl
Great Helm ghm Winged Helm xhm Spired Helm uhm
Crown crn Grand Crown xrn Corona urn
Mask msk Death Mask xsk Demonhead usk
Bone Helm bhm Grim Helm xh9 Bone Visage uh9

DANH SÁCH OPT ĐƯỢC RANDOM KHI IMPLICT

 

IMPLICT OPTION
(1-20) + to Strength (1 -2 ) + to All Skills
(1-20) + to Energy (1 – 3) to Random Tab Skills (Class Only)
(1-20) + to Dexterity (1 – 20) +% to Cold Fire Damage
(1-20) + to Vitality (1 – 20) +% to Lightning Skill Damage
(1-1000) to Life (1 – 20) +% to Cold Skill Damage
(1-1000) to Mana (1 – 20) +% to Poison Skill Damage
(1 – 100) +% Enhanced Defense (1 – 25) -% to Enemy Fire Resistance
(1 – 300) + Defense (1 – 20) -% to Enemy Lightning Resistance
Damage Reduced by (1 – 300) (1 – 20) -% to Enemy Cold Resistance
Magic Damage Reduced by (1 – 250) (1 – 20) -% to Enemy Poison Resistance
Damage Reduced by (1 – 15)% (1 – 30) +% to Magic Skill Damage
Magic Resist +(1 – 30)% (1 – 30) -% to Enemy Magic Resistance
(1 – 5) +%to Maximum Magic Resist Increasing Number Summon: (1 – 5)
Fire Resist +(1 – 30)% (1 – 5) – to Enemy Fire Absorb
(1 – 5) +%to Maximum Fire Resist (1 – 5) – to Enemy Lightning Absorb
Lightning Resist +(1 – 30)% (1 – 5) – to Enemy Cold Absorb
(1 – 5) +%to Maximum Lightning Resist (1 – 5) – to Enemy Poison Absorb
Cold Resist +(1 – 30)% (1 – 5) – to Enemy Magic Absorb
(1 – 5) +%to Maximum Cold Resist (1 – 5) – to Enemy Physical Absorb
Poison Resist +(1 – 30)% (1 – 5) -% to Enemy Fire Absorb
(1 – 5) +%to Maximum Poison Resist (1 – 5) -% to Enemy Lightning Absorb
Replenish Life +(1 – 50) (1 – 5) -% to Enemy Cold Absorb
Increase Maximum Durability (1 – 30)% (1 – 5) -% to Enemy Poison Absorb
Increase Maximum Life (1 – 30)% (1 – 5) -% to Enemy Magic Absorb
Increase Maximum Mana (1 – 30)% (1 – 5) -% to Enemy Physical Absorb
(1 – 2) + to Random Class Skill Levels (1 – 20) +% to Physical Skill Damage
(1 – 50)+% to Experience Gained (1 – 50) +%Bonus to Summon’s Life
(1 – 20) +%Faster Hit Recovery (1 – 100) + Bonus to Summon’s Damage
(1 – 15) +%Faster Block Rate (1 – 20) -% to Enemy Physical Resistance
(1-20) +% to Energy ETH
(1-20) +% to Dexterity (1-20) +% to Strength
(1-20) +% to Vitality (1 – 5) + to Random Skill Levels

Leave a comment