Item Bases (Implict) – Shield

Ở Diablo 2 Việt Nam có sự điều chỉnh lớn về Item Bases hay còn gọi là phôi ép Runeword. Item Bases về cơ bản vẫn dựa theo cơ chế nguyên bản của game chỉ có sự điều chỉnh về thêm các option ngẫu nhiên khi bạn đập viên Implict vào.

Phiên bản áp dụng: 8.2.7

Bản đồ drop – Oni Hill

Item sẽ được gán owner khi ép implict.

 

HƯỚNG DẪN

<Video đang upload>

Giờ đây ngoài những phôi ép runeword bạn phải mò mắt đi farm để kiếm thì bây giờ bạn cũng có thể roll đồ base với chỉ số tốt hơn ( bảng opt ở dưới ).

 

  • Với tính năng này khi Implict item sẽ có cơ hội thêm từ 1 đến 3 opt
  • Sử dụng Chaos để Roll IMPLICIT

 

IMPLICIT VÀ CHAOS DROP NHƯ THẾ NÀO

Drop Hình ảnh
Chest Isair

( Boss Oni Hill )

– Tỉ lệ rơi 0.01% trong Map Oni Hill
– Tỉ lệ rơi là 10% với boss Isair

Implict Orb Shield
– Phần thưởng trong chest Isair
Baal Box ( Boss Baal Hell )

– Tỉ lệ 10%

ĐỒ NÀO ĐƯỢC SỬ DỤNG

Chỉ sử dụng được cho các phôi ELITE là SHIELD.

DANH SÁCH OPT ĐƯỢC RANDOM KHI IMPLICT

IMPLICT OPTION
(1-750) to Life (1 – 10) +Chance of Open Wounds
(1-750) to Mana (1 – 10) +Chance of Crushing Blow
(1 – 50) +% Enhanced Defense (1 – 10) +Deadly Strike
(1 – 42) +% Enhanced Damage (1 – 2) to Random Tab Skills (Class Only)
(20) +to Block Rating (1 – 25) +% to Fire Skill Damage
(1 – 150) + Defense (1 – 20) +% to Lightning Skill Damage
Damage Reduced by (1 – 500) (1 – 20) +% to Cold Skill Damage
Magic Damage Reduced by (1 – 350) (1 – 20) +% to Poison Skill Damage
Damage Reduced by (1 – 20)% (1 – 25) -% to Enemy Fire Resistance
Magic Resist +(1 – 30)% (1 – 20) -% to Enemy Lightning Resistance
(1 – 10) +%to Maximum Magic Resist (1 – 20) -% to Enemy Cold Resistance
Fire Resist +(1 – 30)% (1 – 20) -% to Enemy Poison Resistance
(1 – 10) +%to Maximum Fire Resist (1 – 30) +% to Magic Skill Damage
Lightning Resist +(1 – 30)% (1 – 30) -% to Enemy Magic Resistance
(1 – 10) +%to Maximum Lightning Resist (1 – 5) – to Enemy Fire Absorb
Cold Resist +(1 – 30)% (1 – 5) – to Enemy Lightning Absorb
(1 – 10) +%to Maximum Cold Resist (1 – 5) – to Enemy Cold Absorb
Poison Resist +(1 – 30)% (1 – 5) – to Enemy Poison Absorb
(1 – 10) +%to Maximum Poison Resist (1 – 5) – to Enemy Magic Absorb
Replenish Life +(1 – 30) (1 – 5) – to Enemy Physical Absorb
Increase Maximum Durability (1 – 30)% (1 – 5) -% to Enemy Fire Absorb
Increase Maximum Life (1 – 35)% (1 – 5) -% to Enemy Lightning Absorb
Increase Maximum Mana (1 – 35)% (1 – 5) -% to Enemy Cold Absorb
(1 – 100)% Extra Gold from Monsters (1 – 5) -% to Enemy Poison Absorb
(1 – 200)% Better Chance of Getting Magic Items (1 – 5) -% to Enemy Magic Absorb
(1 – 2) + to Random Class Skill Levels (1 – 5) -% to Enemy Physical Absorb
(1 – 100)+% to Experience Gained (1 – 20) +% to Physical Skill Damage
(1 – 20) +%Increased Attack Speed (1 – 20) -% to Enemy Physical Resistance
(1 – 30) +%Faster Run/Walk ETH
(1 – 30) +%Faster Hit Recovery (1-20) +% to Strength
(1 – 25) +%Faster Block Rate (1-20) +% to Energy
(1 – 30) +%Faster Cast Rate (1-20) +% to Dexterity
(1 -2 ) + to All Skills (1-20) +% to Vitality

Leave a comment