Item Bases (Implict) – Weapon

Ở Diablo 2 Việt Nam có sự điều chỉnh lớn về Item Bases hay còn gọi là phôi ép Runeword. Item Bases về cơ bản vẫn dựa theo cơ chế nguyên bản của game chỉ có sự điều chỉnh về thêm các option ngẫu nhiên khi bạn đập viên Implict vào.

Phiên bản áp dụng: 8.2.7

Bản đồ drop – Way To Heaven

Item sẽ được gán owner khi ép implict.

 

HƯỚNG DẪN

<Video đang upload>

Giờ đây ngoài những phôi ép runeword bạn phải mò mắt đi farm để kiếm thì bây giờ bạn cũng có thể roll đồ base với chỉ số tốt hơn ( bảng opt ở dưới ).

 

  • Với tính năng này khi Implict item sẽ có cơ hội thêm từ 1 đến 3 opt
  • Sử dụng Chaos để Roll IMPLICIT

 

IMPLICIT VÀ CHAOS DROP NHƯ THẾ NÀO

Drop Hình ảnh
Chest Tyrael

( Boss Way To Heaven )

– Tỉ lệ rơi 0.01% trong Map Way To Heaven
– Tỉ lệ rơi là 10% với boss Tyrael

Implict Orb Weapon
– Phần thưởng trong chest Tyrael
Baal Box ( Boss Baal Hell )

– Tỉ lệ 10%

ĐỒ NÀO ĐƯỢC SỬ DỤNG

Chỉ sử dụng được cho các phôi ELITE là WEAPON.

Lưu ý: Crossbows/Bows/.. những item LOD ko ETH được thì cũng k được random opt ETH

DANH SÁCH OPT ĐƯỢC RANDOM KHI IMPLICT

IMPLICT OPTION
(1 – 42) +% Enhanced Damage 1 + to Energy (Based on Character Level)
(1 – 300) +to Attack Rating `1 + to Vitality (Based on Character Level)
(1 – 50) + Enhanced Damage 1 + to Attack Rating (Based on Character Level)
Increase Maximum Durability (1 – 30)% (1 – 4) +% Damage to Demons (Based on Character Level)
(1 – 2) + to Random Class Skill Levels (1 – 4) +% Damage to Undead (Based on Character Level)
(1 – 20) +%Increased Attack Speed (1 – 5) + to Attack Rating against Demons (Based on Character Level)
(1 – 30) +%Faster Run/Walk (1 – 5) + to Attack Rating against Undead (Based on Character Level)
(1 – 5) + to Random Skill Levels (1 – 30) +% to Fire Skill Damage
Prevent Monster Heal (1 – 30) +% to Lightning Skill Damage
Half Freeze Duration (1 – 30) +% to Cold Skill Damage
(1 – 50) +%Bonus to Attack Rating (1 – 30) +% to Poison Skill Damage
(1 – 250) +%Damage to Demons (1 – 30) -% to Enemy Fire Resistance
(1 – 250) +%Damage to Undead (1 – 30) -% to Enemy Lightning Resistance
(1 – 350) + to Attack Rating against Demons (1 – 30) -% to Enemy Cold Resistance
(1 – 350) + to Attack Rating against Undead (1 – 30) -% to Enemy Poison Resistance
(1 -2 ) + to All Skills (1 – 30) +% to Magic Skill Damage
(1 – 30) +Chance of Open Wounds (1 – 30) -% to Enemy Magic Resistance
(1 – 30) +Chance of Crushing Blow Increasing Number Summon: (1 – 5)
(1 – 30) +Deadly Strike (1 – 20) +% to Physical Skill Damage
(1 – 3) to Random Tab Skills (Class Only) Increasing Life Summon: (1 – 2500)
1 + to Maximum Damage (Based on Character Level) Increasing Damage Summon: (1 – 500)
1 + to Strength (Based on Character Level) (1 – 20) -% to Enemy Physical Resistance
1 + to Dexterity (Based on Character Level) ETH

Leave a comment