Changelog 19/9/2022

Skill Upgraded:

 • Conversion up, Whirlwind up: tăng thời gian dps từ nanotime thành milliseconds ( tổng lượng dam vẫn vậy )
 • Conversion +8% PHYSIC DAMAGE
 • Vengeance +12% COLD DAMAGE

 • Bone Spear +50% MAGIC DAMAGE

 • Omega Throw +20% MAGIC DAMAGE
 • Broadside +50% PHYSIC DAMAGE
 • Rock Shower +20% MAGIC DAMAGE
 • Tempest Sor +50% LIGHTING DAMAGE

 • Frigid Sphere +80% COLD DAMAGE

 • Multi Guided Arrow +40% PHYSIC DAMAGE

 • Tornado +400% PHYSIC DAMAGE ( MANA tiêu thụ giảm về skill gốc )

 • Bone Spirit +300% MAGIC DAMAGE

 • Blade Fury +30% FIRE DAMAGE ( ALL PHYSIC > FIRE DAMAGE )

 • Cascade ( PHYSIC > COLD DAMAGE ) ( Skill mới của ASS )

 • Fire Claws +30% FIRE DAMAGE

 • Strafe Arrow +100% PHYSIC DAMAGE

 • Dragon Talon +20% PHYSIC DAMAGE

Lưu ý: đây là chỉ số base damage của skill up chưa bao gồm theo đồ đạc của các bạn cộng thêm nhé.

UBER 2:

 • Hiện giờ UBER 2 không có class nào có thể solo bắt buộc các bạn phải đi theo team.
 • BOSS UBER 2 sẽ hồi máu khi tất cả thành viên không ở quanh boss hoặc chết hết.
 • Monster và Boss bây giờ sẽ rất khoẻ.

CHUNG: 

 • Tất cả quái hay boss sẽ không bị đơ giật: Summit, Palace Garden, Dark Ruin, Oni Camp, Sky Chamber, Way To Heaven, Icecrown Glacial, Cursed Sanctuary, Damned Sanctuary, Tunnel Mysterious, Cursed Keep, Realm of Sin.
 • Độ khó của game nâng từ 3 player lên 8 players
 • Drop của UBER 2 được tăng thêm và MM2 sẽ được thêm nhiều chest unique item.

PET:

 • Trias level 5 HP từ 18k lên 50k

 • Rampagor level HP từ 18k lên 50k

 

 

Leave a comment