CHANGELOG UPDATE NGÀY 16/7/2022

– Fix lỗi Frenzy up không hoạt động.
– Fix lỗi Whirlwind up không hoạt động.
– Fix lỗi Berserk up bây giờ là target vào quái ko thể Shift không khí được.
– Fix lỗi Conversion up bây giờ là target vào quái ko thể Shift không khí được.
– Fix lỗi Vengeance up bây giờ là target vào quái ko thể Shift không khí được.
– Fix lỗi Smite up bây giờ là target vào quái ko thể Shift không khí được.
– Fix lỗi Fire Claw không có teleport, bây giờ phải biến thành Bear hoặc Wolf mới sử dụng được.
– Fix Pet Level 3, 4, 5 mất cơ chế hồi sinh nhân vật.
– Fix lỗi Skills Up vẫn tác dụng CTC on Striking, on Attack.
– Bây giờ Item Pet Orb, Magic Orb up lên chợ được.

Leave a comment