CHANGELOG UPDATE NGÀY 21/6

CHANGELOG UPDATE NGÀY 21/6

[Chung]
– 2 Charm Exp trong Shop D2VN, tăng thời gian từ 50h -> 100h, thêm hệ thống Online trong Room nhận Soul.
[Bảo mật]
– Hiện tại gần 200 tài khoản đã bị block vì có liên quan tới gian lận hệ thống. Nếu như người chơi cảm thấy mình bị oan xin vui lòng liên hệ lại fanpage để xử lý.
[Skill]
– Skills Whirlwind sẽ đưa về Classic (không phụ thuộc vào Speed Weapon) cho PVM.
[D2TI]
– Loại bỏ drop D2TI, sẽ thay thế = GiftCode D2TI khi bạn giết Lich King.
[Cube]
– Thêm công thức Cube mới:
+ 3x Fragment Rampagor + Pet Orb x1 = Summon Pet Rampagor Level 1
+ Summon Pet Rampagor Level 1 + Pet Orb x2 = Summon Pet Rampagor Level 2
+ Summon Pet Rampagor Level 2 + Pet Orb x3 = Summon Pet Rampagor Level 3

+ 3x Fragment Trias + Pet Orb x1 = Summon Pet Trias Level 1
+ Summon Pet Trias Level 1 + Pet Orb x2 = Summon Pet Trias Level 2
+ Summon Pet Trias Level 2 + Pet Orb x3 = Summon Pet Trias Level 3

+ 3x Fragment Fire Elemental + Pet Orb x1 = Summon Pet Fire Elemental Level 1
+ Summon Pet Fire Elemental Level 1 + Pet Orb x2 = Summon Pet Fire Elemental Level 2
+ Summon Pet Fire Elemental Level 2 + Pet Orb x3 = Summon Pet Fire Elemental Level 3

– Drop: Những nguyên liệu Fragment Rampagor, Fragment Fire Elemental, Pet Orb sẽ được update vào thời gian sắp tới ( 3 ngày sau update này ), còn Fragment Trias trong “Loot Box”.
[Shopd2vn]
– Sửa lại toàn bộ Shop Soul.

Leave a comment