Update 30/4 nâng drop

Phụ bản Salvation Tower:

    • Tăng DROP rune GUL từ 0.01% thành 0.015%
    • Tăng DROP x2 số lượng souls
    • Tăng DROP x2 chest souls cho 3 boss Prime Diablo, Prime Baal, Prime Meps.
    • Thêm DROP chest RUNE và chest ITEM khi tiêu diệt 3 boss Prime Diablo, Prime Baal, Prime Meps.

Phụ bản Cow 2:

    • Tăng DROP rune GUL từ 0.01% thành 0.02%

Áp dụng cho cả S11, S12 và thời gian áp dụng từ ngày 28/04/2021

Leave a comment