Update tháng 9

Update tháng 9

  • Changelog 1 vài thay đổi nhỏ.
  • Tăng Frame Dmg Fire Ball Up từ 4 -> 25 (Tức là 0.16s -> 1s), và tăng dmg base lên. ( 100 > 150% )
  • Tăng Dmg Tornado Up (100 – 200) + 50/lvl -> (100 – 200) + 70/lvl, và Tăng Frame Dmg Tornado Up từ 4 -> 25 (Tức là 0.16s -> 1s).
  • Tăng Base Dmg Conversion Up và Fire Claw Up. ( 100 > 150% )
  • Loại bỏ hệ thống check Bless sai chỉ số.
  • Fix lại hiển thị Bonus từ Skills Thunder Storm Up.
  • Những item nào chưa Identified không thể up lên server.
  • Fix hiệu ứng HT up.
  • Sắp ( Sửa trick sử dụng talic trên map Lick King )

Chợ trời:

  • Fix lỗi không nhận được item và bị dup tiền khi mua

Leave a comment