CHANGELOG 9/12/2022

CHANGELOG 9/12/2022

– Fix Whirlwind Up từ Magic sang Physical Dmg.
– Fix Blade Fury Up bị sai Dmg Fire, đổi thành Physical Dmg.
– Fix Charm True Damage trong Chest Newbie không có The God Aura.
– Chỉnh sửa lựa chọn Server 1,2,3,4 thành tên khu vực

Leave a comment