CHANGELOG UPADTE NGÀY 10/01/2022

CHANGELOG UPDATE NGÀY 10/01/2022

[Chung]
– Thêm lệnh #fix để thêm Aura The God trên Charm Skills, Wing, True Damage (trong chest Newbie), Charm Aura (trong lootbox gold).
– Fix Drop Lich King không Drop D2TI.

[Event Boss Dragon Knight]
– Công thức: Andariel Soul + Duriel Soul + Mephisto Soul + Diablo Soul + Baal Soul = Egg-laying scroll.
– Sử dụng Egg-laying scroll trong Arena Arreat Summit (Quest 5 – Act 5) sẽ Spawn 3 Dragon Knight .
– Mỗi Boss có 500m HP, kỹ năng Blink + Nova (Stun), Drop:
+ Item Unique ngẫu nhiên: 10%.
+ Item Unique Upgraded ngẫu nhiên (bao gồm cả Rare, Perfect), đã có Owner sẵn khi người chơi Kill Boss: 1%.
+ Chest Item: 10%.
+ Ngẫu nhiên các loại vật phẩm sau: Key Of Terror, Hate, Destruction, Cursed, Slyness, Abjuration, Fragment 1, 2, 3, 4, 5: 19%
+ Item cùi khác: 60%.

Leave a comment