CHANGELOG UPADTE NGÀY 18/01/2022

CHANGELOG UPADTE NGÀY 18/01/2022

[Chung]
– Fix lỗi Party không nhận được Exp.
– Fix lỗi Chest Lich King cube bị crash Game.
– Fix lỗi Unique Orb không Cube lên đc Legend Orb.
– Fix lỗi Cube Legend bị tắt.
– Fix lỗi Legend Silver Eye không Re-Roll đc.
– Fix lỗi Cube Open Map Plain Of Souls (Act 5) mức Hard bị mất Item mà không mở cổng.
– Fix lỗi kỹ năng Javelin xuyên lính không gây sát thương.
– Thay đổi LootBox Gold ra Item Upgraded Perfect -> Item Upgraded (Bao gồm Commond, Rare, Perfect).

Leave a comment