CHANGELOG UPDATE NGÀY 08/03/2023

CHANGELOG UPDATE NGÀY 08/03/2023

[Changelog]
  • Bone Spear Up: Cứ 5 đòn đánh thì đòn đánh tiếp theo là hiệu ứng Nova Ziczac (Frame Dmg 1/2 Bone Spear Up).
  • Loại bỏ hồi máu và abs cho monster các mm2, uber 2, anni2 (Tăng x2 HP Base).
  • Fix lỗi 1 số Item không Up lên chợ đc.

Leave a comment