CHANGELOG UPDATE NGÀY 11/12

CHANGELOG UPDATE NGÀY 11/12

– Sửa Blade Fury Up, không nhận đủ Bonus Level từ skills gốc, chuyển từ dạng Cast sang Attack.
– Sửa Dragon Talon Up, tăng Target từ 0 + 1/lvl -> 10 + 2/lvl, thêm 100% tốc độ cast ra.
– Sửa Whirlwind Up, không nhận đủ Bonus Level từ skills gốc.
– Sửa Berserk Up, hiệu ứng không còn va chạm chậm nữa.
– Sửa Frame Damge Poison bị tác dụng ngược khi dùng HP mới trên monster.

Leave a comment