CHANGELOG UPDATE NGÀY 13/3

CHANGELOG UPDATE NGÀY 13/3

[Chung]
– Giảm Stack Item Full Rejuvenation Potion từ 10 -> 1.
– Bag Rune và Bag Gem thay đổi cơ chế rút = cách Ctrt + chuột trái nó sẽ hiện 1 bảng rồi rút.
– Thay thế văn bản xxx/xxx Weapon Damage trong skills thành xxx% Weapon Damage.
– Item Hellfire Torch Upgraded tăng Max Mumber of times added stats từ 20 -> 60 (tức là +3/1lvl).
– Giới hạn Op +All Skills Upgraded là 5.
– Giảm độ khó mức 1, 2, 3 trong Extra Quest.

[Rune Word]
– Plague: Thêm tác dụng trên lại Claw and Dagger.
– Infinity, Obedience, Pride: Thêm tác dụng trên loại Spears và Amazon Spears.

[Monster]
– Quái ở map Cow 2 giảm Attack Rating từ 50k -> 5k với đánh thường, Skills từ 100k -> 5k.

[Skills Gốc]
– Amazon:
+ Multiple Shot: Thêm 12% Damage Bonus kỹ năng Guided Arrow.
+ Guided Arrow: Thêm 12% Damage Bonus kỹ năng Multiple Shot.
+ Strafe: Thêm 10% Damage Bonus kỹ năng Guided Arrow, Thêm 5% Damage Bonus kỹ năng Guided Arrow.
– Assassin:
+ Blade Fury: Thêm 10% Attack Rating.
– Barbarian:
+ Sword Mastery: Tăng Attack Rating Level đầu từ 28% -> 40%.
+ Axe Mastery: Tăng Attack Rating Level đầu từ 28% -> 40%.
+ Mace Mastery: Tăng Attack Rating Level đầu từ 28% -> 40%.
+ Polearm Mastery: Tăng Attack Rating Level đầu từ 30% -> 44%.
+ Spear Mastery: Tăng Attack Rating Level đầu từ 30% -> 44%.
+ Throwing Mastery: Tăng Attack Rating Level đầu từ 30% -> 44%.
[Skills Upgraded]

– Blade Shield: giảm số phi tiêu ra từ 10 + 5/lvl -> 5 + 3/lvl, Giảm Bonus từ 50% -> 30%.
– Thunder Storm: Giảm 30% Base Damage từ 100 + 50/lvl -> 70 + 35/lvl, Giảm Bonus từ 50% -> 30%.
– Strafe: Giảm 40% Base Damage (100 – 200) + 50/lvl -> (60 – 120) + 30/lvl.
– Guided Arrow: Giảm 50% Base Damage từ (100 – 200) + 50/lvl -> (50 – 100) + 25/lvl.
– Tornado: Giảm 40% Base Damage từ (100 – 200) + 100/lvl -> (50 – 100) + 50/lvl, Giảm Bonus từ 50% -> 35%, Loại bỏ Damage Delay từ [25 frame – 1/lvl (Max 15 Frame)] -> 22 Frame toàn level.
– Bone Spear: Giảm 10% Base Damage từ (100 – 200) + 50/lvl -> (90 – 180) + 45/lvl, Giảm Bonus từ 50% -> 35%.
– Bone Spirit: Giảm 60% Base Damage từ (100 – 200) + 50/lvl -> (40 – 80) + 20/lvl, Giảm Bonus từ 50% -> 25%, Giảm số Target từ 3 + 2/lvl -> 2 + 1/lvl
– Poison Dagger: Giảm 20% Base Damage từ (50 – 100) + 50/lvl -> (40 – 80) + 40/lvl, Giảm Bonus từ 50% -> 40%.
– Conversion: Chuyển Magic Damage thành Physical Damge, Giảm 60% Base Damage từ (100 – 200) + 100/lvl -> (40 – 80) + 50/lvl, Giảm Bonus từ 50% -> 25%.
– Glacial Spike: Giảm Bonus từ 50% -> 30% từ skills khác.
– Glacial Spike + Blizzard: Giảm Bonus từ 200% -> 80% từ skills khác.

Leave a comment