CHANGELOG UPDATE NGÀY 19/05

CHANGELOG UPDATE NGÀY 19/05

[Chung]
– Thêm thông tin toàn bộ RuneWord trong bảng Stats.
– Sửa lại 1 số thứ ở đồ họa D2DX.
– Giảm độ khó MM2

[Item]
– Thêm 3 Charm Pet: Summon Pet Rampagor, Summon Pet Trias, Summon Pet Fire Elemental
– Lưu ý: Tất cả Charm Pet dùng chung 1 loại mã, nếu để chung nhiều Charm Pet trong Inventory thì sẽ bị mất.
– Sửa lại Charm Skills trong Shop D2VN, thay thế hiệu ứng mới.

[Drop]
– Fragment 1,2,3,4,5 Drop ở các map Palace Garden, Dark Ruin, Oni Camp, Way To Heaven, Icecrown Glacial.
– Tỷ lệ các Fragment 1,2,3,4,5:
+ Palace Garden: 0.07%, 0.06%, 0.05%, 0.05%, 0.04%.
+ Dark Ruin: 0.07%, 0.06%, 0.05%, 0.05%, 0.04%.
+ Oni Camp: 0.05%, 0.05%, 0.07%, 0.07%, 0.05%.
+ Way To Heaven: 0.06%, 0.06%, 0.06%, 0.06%, 0.05%.
+ Icecrown Glacial: 0.08%, 0.08%, 0.08%, 0.08%, 0.1%.

[Cube]
– Summon Pet Rampagor + Magic Orb = Summon Pet Rampagor Level 2.
– Summon Pet Rampagor Level 2 + Unique Orb = Summon Pet Rampagor Level 3.
– Summon Pet Trias + Magic Orb = Summon Pet Trias Level 2.
– Summon Pet Trias Level 2 + Unique Orb = Summon Pet Trias Level 3.
– Summon Pet Fire Elemental + Magic Orb = Summon Pet Fire Elemental Level 2.
– Summon Pet Fire Elemental Level 2 + Unique Orb = Summon Pet Fire Elemental Level 3.

[Mercenaries]
– Act 1 – Rogue Archer
+ Điều chỉnh lại chỉ số ở mức Hell.
+ Bây giờ có thể sử dụng Amazon Bows.
+ Loại Cold Arrow: Thêm kỹ năng Freezing Arrow.
+ Loại Fire Arrow: Thêm kỹ năng Explosion Arrow.

– Act 2 – Desert Mercenary:
+ Điều chỉnh lại chỉ số ở mức Hell và Nightmare.

– Act 3 – Iron Wolf
+ Điều chỉnh lại chỉ số ở mức Hell và Nightmare.
+ Tăng 25% Life Base (Máu cơ bản).
+ Tăng 40% Defense Base (Phòng thủ cơ bản).
+ Tăng 20% Resistance (Kháng cơ bản).
+ Loại Cold: Bây giờ Glacial Spike sử dụng thường xuyên hơn, Thay thế Frozen Armor -> Chilling Armor.
+ Loại Fire: Loại bỏ Inferno, Thêm Fire Bolt, Tăng cơ hội cast Fire Ball, Thêm Enchant.
+ Loại Lightning: Thêm Static Field, Tăng tỷ lệ Charged Bolt, Tăng tỷ lệ cast Lightning.

– Act 5 – Barbarian Warrior
+ Điều chỉnh lại chỉ số ở mức Hell và Nightmare.
+ Thêm skills Frenzy, Taunt, Iron Skin.

[RuneWord]
– Insight: Bây giời sử dụng trên Bows and Crossbows.
– Infinity, Obedience, Pride: Bây giời sử dụng trên Spears and Amazon Spears.

[Skills]
– Fist of the Heavens, Holy Bolt: Đánh được tất cả mục tiêu.

Leave a comment