CHANGELOG UPDATE NGÀY 20/3

CHANGELOG UPDATE NGÀY 20/3

[Chung]
– Fix lỗi Op +All Skills Upgraded bị x2.

[Extra Quest]
– Mở thêm map Way To Tower -> Salvation Tower Level 1,2,3,4 -> Summit, Yêu cầu Soul theo 4 chế độ sau: 2k, 4k, 6k, 8k.
– 3 Boss Prime Evil, Baal, Mephisto Drop Chest Rune theo 4 chế độ sau: 5%, 10%, 20%, 30%.
– 3 Boss Prime Evil, Baal, Mephisto Drop những bình hỗ trợ theo 4 chế độ sau: 5%, 10%, 20%, 30%
+ Support potion 1: +50% Enhanced Damage, -10% Enemy Physical Resistance.
+ Support potion 2: +50% Elemental + Poison Skills Damage, -20% Enemy + Poison Elemental Resistance
+ Support potion 3: +50% Magic Skills Damage, -20% Enemy Magic Skills Resistance
+ Support potion 5: +50% Fast Run/Walk Speed, +50% Velocity
– Quái ngoài drop Item ra sẽ Drop thêm những bình hỗ trợ theo 4 chế độ sau: 0.09%, 0.1%, 0.5%, 0.7%
+ Support potion 4: +30% Elemental + Poison Resistance, 5% Elemental + Poison Absorb.
+ Support potion 6: +100% HP Regen, +100% Mana Regen.
+ Support potion 7: +3k True Damage
+ Support potion 8: +10% Avoid Damage.
+ Support potion 9: -20% Reduce Avoid Damage.
– Lưu ý: Những bình hỗ trợ không dành cho PVP, và có thể đưa cho đệ tử ăn được
[Thêm công thức item cấp 2]
2x Pluckeye + Ohm Rune x2 + Blood Soul Stone= Pluckeye Upgraded x1
2x Shadow Claws + Ohm Rune x2 + Blood Soul Stone= Shadow Claws Upgraded x1
2x Constricting Ring + Vex Rune x2 + Blood Soul Stone= Constricting Ring Upgraded x1
2x Dark Soul + Lo Rune x2 + Blood Soul Stone= Dark Soul Upgraded x1
2x Darkglow + Ohm Rune x2 + Blood Soul Stone= Darkglow (Random 2 Type Life/Mana) Upgraded x1
2x Nethercrow + Ohm Rune x2 + Blood Soul Stone= Nethercrow Upgraded x1
2x Deathspade + Vex Rune x2 + Blood Soul Stone= Deathspade Upgraded x1
2x Goreshovel + Lo Rune x2 + Blood Soul Stone= Goreshovel Upgraded x1
2x Devil’s Eye + Vex Rune x2 + Blood Soul Stone= Devil’s Eye Upgraded x1
2x Shake + Ohm Rune x2 + Blood Soul Stone= Shake Upgraded x1
2x Ghost Belt + Gul Rune x2 + Blood Soul Stone= Ghost Belt Upgraded x1
2x Zeus’s Boot + Sur Rune x2 + Blood Soul Stone= Zeus’s Boot Upgraded x1
2x Viplay.cp + Ohm Rune x2 + Blood Soul Stone= Viplay’cp Upgraded x1
2x Viper Eye + Vex Rune x2 + Blood Soul Stone= Viper Eye Upgraded x1
2x Dark Soul + Cham Rune x2 + Blood Soul Stone= Diablo’s Soul Upgraded x1
2x Wolf’s Claws + Ohm Rune x2 + Blood Soul Stone= Wolf’s Claws Upgraded x1
2x Thundershield + Ber Rune x2 + Blood Soul Stone= Thundershield Upgraded x1
2x Steelrend + Lo Rune x2 + Blood Soul Stone= Steelrend Upgraded x1
2x Shadow Dancer + Sur Rune x2 + Blood Soul Stone= Shadowdancer Upgraded x1
2x Thunderstroke + Ohm Rune x2 + Blood Soul Stone= Thunderstroke Upgraded x1
2x Crown of Ages + Ohm Rune x2 + Blood Soul Stone= Crown of Ages Upgraded x1
2x Ormus’ Robes + Lo Rune x2 + Blood Soul Stone= Ormus’ Robes Upgraded x1
2x Griffon’s Eye + Ohm Rune x2 + Blood Soul Stone= Griffon’s Eye (Random 2 Type Life/Mana) Upgraded x1
2x Death’s Fathom + Ohm Rune x2 + Blood Soul Stone= Fathom Upgraded x1
2x Death’s Web + Ohm Rune x2 + Blood Soul Stone= Deaths’s Web Upgraded x1
2x Nightwing’s Veil + Ohm Rune x2 + Blood Soul Stone= Nightwing’s Veil Upgraded x1
2x Boneshade + Ohm Rune x2 + Blood Soul Stone= Boneshade Upgraded x1
2x Homunculus + Ber Rune x2 + Blood Soul Stone= Homunculus Upgraded x1
2x Arreat’s Face + Ohm Rune x2 + Blood Soul Stone= Arreat’s Face Upgraded x1
2x Alma Negra + Ber Rune x2 + Blood Soul Stone= Alma Negra Upgraded x1
2x Spirit Keeper + Ohm Rune x2 + Blood Soul Stone= Spiritkeeper Upgraded x1
2x Jalal’s Mane + Ohm Rune x2 + Blood Soul Stone= Jalal’s Mane Upgraded x1
2x Eschuta’s Temper + Ohm Rune x2 + Blood Soul Stone= Eschuta’s temper Upgraded x1
2x Cerebus’ Bite + Ohm Rune x2 + Blood Soul Stone= Cerebus Upgraded x1
2x Ravenlore + Ohm Rune x2 + Blood Soul Stone= Ravenlore Upgraded x1
2x Death Cleaver + Ohm Rune x2 + Blood Soul Stone= Deathcleaver Upgraded x1
2x Azurewrath + Ohm Rune x2 + Blood Soul Stone= Azurewrath Upgraded x1
2x Stormshield + Ber Rune x2 + Blood Soul Stone= Stormshield Upgraded x1
2x Widowmaker + Ohm Rune x2 + Blood Soul Stone= Widowmaker Upgraded x1
2x God Guidance + Cham Rune x2 + Blood Soul Stone= Random (God Guidance/Searing Arrow/Frost Arrow) Upgraded x1
2x Astreon’s Iron Ward + Ohm Rune x2 + Blood Soul Stone= Ironward Upgraded x1
2x Lava Gout + Lo Rune x2 + Blood Soul Stone= Lavagout Upgraded x1
2x Soul Drainer + Lo Rune x2 + Blood Soul Stone= Souldrain Upgraded x1
2x Venom Grip + Lo Rune x2 + Blood Soul Stone= Venom Grip Upgraded x1
2x Verdungo’s Hearty Cord + Gul Rune x2 + Blood Soul Stone= Verdugo’s Hearty Cord Upgraded x1
2x Thundergod’s Vigor + Gul Rune x2 + Blood Soul Stone= Thudergod’s Vigor Upgraded x1
2x Snowclash + Gul Rune x2 + Blood Soul Stone= Snowclash Upgraded x1
2x Infernostride + Sur Rune x2 + Blood Soul Stone= Infernostride Upgraded x1
2x War Traveler + Sur Rune x2 + Blood Soul Stone= Wartraveler Upgraded x1
2x Titan’s Revenge + Ohm Rune x2 + Blood Soul Stone= Titan’s Revenge Upgraded x1
2x Blood Raven’s Charge + Ohm Rune x2 + Blood Soul Stone= Bloodraven’s Charge Upgraded x1
2x Rainbow Physical + Zod Rune x2 + Blood Soul Stone = Rainbow Physical Upgraded x1
2x Tyrael’s Might + Jah Rune x2 + Blood Soul Stone = Tyrael’s Might Upgraded x1
2x Templar’s Might + Jah Rune x2 + Blood Soul Stone = Templar’s Might Upgraded x1
2x Fleshripper + Jah Rune x2 + Blood Soul Stone = Fleshripper Upgraded x1
2x Hellslayer + Cham Rune x2 + Blood Soul Stone = Hellslayer Upgraded x1
2x Schaefer’s Hammer + Cham Rune x2 + Blood Soul Stone = Schaefer’s Hammer Upgraded x1
2x Steelpillar + Cham Rune x2 + Blood Soul Stone = Steelpillar Upgraded x1
2x Mang Song’s Lesson + Zod Rune x2 + Blood Soul Stone = Mang Song’s Lesson Upgraded x1
2x Gimmershred + Zod Rune x2 + Blood Soul Stone = Gimmershred Upgraded x1
2x Stoneraven + Zod Rune x2 + Blood Soul Stone = Stoneraven Upgraded x1
2x Rainbow (Fire/Cold/Lightning/Poison/Magic/Life/Mana) + Ber Rune x2 + Blood Soul Stone= Rainbow (Fire/Cold/Lightning/Poison/Magic/Life/Mana) Upgraded x1

Leave a comment