CHANGELOG UPDATE NGÀY 20/7

CHANGELOG UPDATE NGÀY 20/7

– Lưu ý: Khi cube Ghost Belt, Zeus’s Boot lên Upgraded chỉ ra đúng 1 loại thay vì 2 loại Ghost Hell Belt và God Zeus’s Boot, vì nó đã được bỏ.
– Fix lỗi Cube Shadowdancer Upgraded không có Owner.
– Fix lỗi Cube Roll Upgraded các Item sau:
+ Darkglow,
+ Griffon’s Eye,
+ God Guidance,
+ Tyrael’s Might,
+ Templar’s Might,
+ Fleshripper,
+ Hellslayer,
+ Schaefer’s Hammer,
+ Steelpillar,
+ Mang Song’s Lesson,
+ Gimmershred,
+ Stoneraven.
– Fix Charm Magic Find trong Shop D2VN, 2 OP 50% tăng lên 99%.
– Item Chaos bây giời có thế Up lên chợ trời.
– Update lại chỉ số toàn bộ Item Upgraded trừ Jewel.
– Shop D2VN thêm 2 mặt hàng Key99 x10, Key99 x20.
– Fix lỗi Skills Revive, bug do viết lại code của nó.
– Fix lỗi thanh HP bar trên góc party, không hoạt động trên HP mới.

Leave a comment