CHANGELOG UPDATE NGÀY 8/12/2022

CHANGELOG UPDATE NGÀY 8/12/2022

– Thêm Aura The God cho Charm Wing và Charm Skills trong shop d2vn
– Aura The God lấy Op True Damage để gấy ra sát thương, 30 Range, 1s/hit dmg.
– Charm Wing và Charm Skills nếu đã mua mà không có Aura The God thì để 2 Item đó vào Inventory, gõ lệnh #fix là được.
– Fix lại config MonsterStats.txt

Leave a comment