CHANGELOG UPDATE PATCH SẮP TỚI

CHANGELOG UPDATE PATCH SẮP TỚI

[Chung]

– Fix Bug Delay Skills.

[Shop D2VN]

– Bỏ Skills Upgraded ở tab General.

[Quest Extra]

– Mở thêm Uber 2 với giá cho mỗi chế độ: 6000, 12000, 24000, 48000.

– Khi mở cổng Realm Of Sin yêu cầu 3 Key Of Cursed, Slyness, Abjuration trong Inventory + Soul để mở.

– Tỷ lệ Drop 3 Key Of Cursed, Slyness, Abjuration hoặc Hellfire Torch Upgrade tính theo thông tin chế độ.

[Cube]

– Thêm công thức cube sau:

+ 1 Ral Rune + 1 Sol Rune + 1 Perfect Emerald + Normal Set Weapon = Exceptional Set Weapon

+ 1 Lum Rune + 1 Pul Rune + 1 Perfect Emerald + Exceptional Set Weapon = Elite Set Weapon

+ 1 Tal Rune + 1 Shael Rune + 1 Perfect Diamond + Normal Set Armor = Exceptional Set Armor

+ 1 Ko Rune + 1 Lem Rune + 1 Perfect Diamond + Exceptional Set Armor = Elite Set Armor

[Level]

– Thay đổi Arena Level ở Hell:

+ Act1 – Underground Passage Level 2: 83 -> 85

+ Act2 – Stony Tomb Level 1: 78 -> 85

+ Act2 – Stony Tomb Level 2: 79 -> 85

+ Act3 – Arachnid Lair: 79 -> 85

+ Act3 – Swampy Pit Level 1: 80 -> 85

+ Act3 – Swampy Pit Level 2: 81 -> 85

+ Act3 – Swampy Pit Level 3: 83 -> 85

+ Act3 – Disused Fane: 84 -> 85

+ Act3 – Ruined Temple: 84 -> 85

+ Act3 – Forgotten Reliquary: 84 -> 85

+ Act3 – Sewer Level 1: 84 -> 85

+ Act5 – Abaddon: 81 -> 85

+ Act5 – Pit of Acheron: 82 -> 85

+ Act5 – Infernal Pit: 83 -> 85

+ Act5 – Drifter Cavern: 84 -> 85

+ Act5 – Icy Cellar: 83 -> 85

[Set Item]

– Arcanna’s Tricks:

+ 2 Item: Tăng Mana từ 25 -> 50.

+ 3 Item: Thêm Regenerate Mana 15%

+ Full Set: Thêm +1 to All Skills.

– Arctic Gear:

+ Full Set: Thay thế 6-14 Dmg Cold thành 2-198 to Maximum Cold Damage (+2 Per Character Level).

– Bul-Kathos’ Children:

+ Full Set: Tăng Fire Damage từ 20 -> 200, Tăng Defense từ 25 -> 200, Thêm 10% Life Stolen Per Hit, Thêm 20% Deadly Strike.

– Cathan’s Traps:

+ 2 Item: Thêm Regenerate Mana 16%.

– Civerb’s Vestments

+ 2 Item: Tăng Fire Resist từ 15% -> 25%.

+ Full Set: Thêm 25% Bonus to Attack Rating, Thêm 4-396 Defense (+4 Per Character Level) .

– Cow King’s Leathers:

+ 2 Item: Thêm 5-495 Defense (+5 Per Character Level).

+ Full Set: Thêm +100 to Life, Thêm +1 To All Skills .

– Infernal Tools:

+ Full Set: Thêm Maximum Mana 20%, Thêm Cannot Be Frozen.

– Iratha’s Finery:

+ 3 Item: Thêm +24% Piercing Attack.

– Milabrega’s Regalia:

+ 2 Item: Thêm 2-198 To Lightning Damage (+2 Per Character Level).

+ 3 Item: Thêm Cannot Be Frozen.

 – Naj’s Ancient Vestige:

+ 2 Item: Thêm 1-148% Better Chance of Getting Magic Items (+1.5 Per Character Level).

+ Full Set: Tăng Replenish Life từ 10 -> 20, thêm +2 To Fire Skills, Thêm Increased Maximum Life 12%.

– Sazabi’s Grand Tribute:

+ 2 Item: Thêm Poison Length Reduced by 75%.

+ Full Set: Thêm +1 To All Skills, Thêm Damage Reduced by 16%.

– Vidala’s Rig:

+ 2 Item: Thêm 7% Mana Stolen Per Hit.

+ Full Set: Thay đổi 15-20 Cold Damage thành +1-148 to Maximum Cold Damage (+1.5 Per Character Level).

[Rune Word]

Insight: Bây giờ có thể được sử dụng với Bows và Crossbows (Cung và Nỏ).

[Skills]

– Amazon:

+ Fend: Tốc độ tấn công tăng từ 60% -> 100% (Giảm giá trị khung hình khôi phục giữa mỗi lần tấn công).

+ Power Strike: Gỡ bỏ Bonus Lightning Fury skill, và Tăng Bonus Lightning Bolt, Charged Strike, Lightning Strike từ 10% -> 14%.

+ Charged Strike: Gỡ bỏ Bonus Lightning Fury skill, và Tăng Bonus Power Strike, Lightning Bolt, Lightning Strike từ 10% -> 14%.

+ Lightning Strike: Gỡ bỏ Bonus Lightning Fury skill, và Tăng Bonus Power Strike, Lightning Bolt, Charged Strike từ 8% -> 11%.

+ Poison Javelin: Tăng Max Damage theo Level 20 từ 84 -> 100.

+ Plague Javelin: Thời gian dính đôc cố định là 3s, Tăng Bonus từ 10% -> 14%, Delay Skills còn từ 4s -> 1s.

+ Inner Sight: Tăng radius từ 20 Range -> 27 Range (Tức là 35%).

+ Slow Missiles: Tăng radius từ 20 Range -> 27 Range (Tức là 35%).

+ Valkyrie: Giảm Delay từ 6s -> 0.6s.

+ Dodge, Avoid: Gỡ bỏ hoạt ảnh bị ngắt quãng khi dùng các kỹ năng khác.

+ Freezing Arrow: Giảm tiêu hiêu Mana từ 0.5 -> 0.25.

+ Guided Arrow: Tăng Bonus theo Level từ 5% -> 7%.

+ Strafe: Tăng Weapon Damage từ 75% -> 100% và thêm Attack Rating (tỷ lệ đánh trúng) 30% + 9%/lvl.

+ Fire Arrow: Loại bỏ tiêu hao Mana theo cấp.

+ Exploding Arrow: Tăng 50% Damage cơ bản từ 2 + (5/7/9/12/20) – 6 + (5/8/11/14/23) -> 5 + (6/12/14/16/20) – 13 + (7/13/15/18/23), Tăng Bonus từ 12% -> 14%, giảm tiêu hoa Mana theo Level từ 0.5 -> 0.25.

+ Immolation Arrow: Tăng 100% Damage theo sec, giảm tiêu hao mana từ 0.5 -> 0.25.

– Assassin:

+ Fist of Fire: Tăng Attack Rating (tỷ lệ đánh trúng) 15% + 7%/lvl -> 25% + 10%lvl.

+ Claws of Thunder: Tăng Attack Rating (tỷ lệ đánh trúng) 15% + 7%/lvl -> 25% + 10%lvl.

+ Blades of Ice: Tăng Attack Rating (tỷ lệ đánh trúng) 15% + 7%/lvl -> 25% + 10%lvl.

+ Tiger Strike: Tăng Attack Rating (tỷ lệ đánh trúng) 15% + 7%/lvl -> 25% + 10%lvl.

+ Cobra Strike: Tăng Attack Rating (tỷ lệ đánh trúng) 15% + 7%/lvl -> 25% + 10%lvl.

+ Phoenix Strike: Tăng Attack Rating (tỷ lệ đánh trúng) 15% + 7%/lvl -> 25% + 10%lvl.

+ Venom: Tăng thời gian duy trì theo level từ 4s -> 12s.

+ Shadow Warrior: Giảm Delay từ 6s -> 0.6s.

+ Shadow Master: Giảm Delay từ 6s -> 0.6s.

+ Shock Web: Gỡ bỏ Bonus Death Sentry, Tăng Bonus Charged Bolt Sentry, Lightning Sentry từ 11% -> 17%.

+ Charged Bolt Sentry: Gỡ bỏ Bonus Death Sentry, Tăng Bonus Fire Blast, Lightning Sentry từ 6% -> 9%.

+ Lightning Sentry: Gỡ bỏ Bonus Death Sentry, Tăng Bonus Shock Web, Charged Bolt Sentry từ 12% -> 18%.

+ Fire Blast: Gỡ bỏ Bonus Death Sentry, Tăng Bonus Shock Web, Charged Bolt Sentry, Wake of Fire, Lightning Sentry, Wake of Inferno từ 9% -> 11%.

+ Wake of Fire: Tăng Bonus Fire Blast, Wake of Inferno từ 8% -> 10%.

+ Wake of Inferno: Gỡ bỏ Bonus Death Sentry, Tăng Bonus Fire Blast từ 10% -> 18%, Wake of fire từ 7% -> 18%.

+ Blade Sentinel: Giảm Delay từ 2s xuống 1s, Tăng Weapon Damage từ 37% -> 75%, Thêm Bonus Blade Fury, Blade Fury 10% Damage/Lvl, Tên lửa tăng tốc độ thêm 20% (Nó thuộc code mới hiện tại chưa xong).

+ Blade Fury: Thêm Bonus Blade Sentinel, Blade Shield 10% Damage/Lvl.

+ Blade Shield: Thêm Bonus Blade Sentinel, Blade Sentinel 10% Damage/Lvl, Tăng Weapon Damage từ 25% -> 75%, Tăng thời gian duy trì ban đầu là 20s + 5s/lvl -> 120s + 12s/lvl.

– Barbarian:

+ War Cry: Tăng Damage cơ bản thêm 30%, giảm tiêu hao mana từ 1 -> 0.75.

+ Shout: Tăng thời gian duy trì level 1 từ 20s -> 30s.

+ Battle Command: Tăng thời gian duy trì level 1 từ 5s -> 30s.

+ Grim Ward: Tăng Radius từ 3 -> 6, Thêm giảm tốc độ chạy, tốc độ đánh và các tốc độ khác từ 0% – 75%, Thêm giảm Resistance Physical (kháng vật lý) theo công thức 20% + (Level cơ bản skills Find Potion * 5)%. 

+ Throwing Mastery: Thêm tỷ lệ đánh xuyên (Pierce) 0% – 55%.

+ Leap: Tăng Min – Max Range từ 4 – 30 -> 8 – 30, Tăng tốc độ nhảy nhanh lên 75% 

+ Leap Attack: Tăng tốc độ nhảy nhanh lên 75%. Tăng Damage cơ bản từ 100% -> 200%, Tăng Attack Rating (tỷ lệ đánh trúng) từ 50% + 15%-> 100% + 20%, Tăng Bonus Leap từ 10% -> 15%.

+ Berserk: Thay Bonus Shout thành Battle Orders.

+ Double Throw: Thêm Bonus Damage với skills Double Swing 16% + 8%/lvl.

+ Frenzy: Thêm thời gian duy trì hiệu ứng từ skills Increased Stamina +0.4s/lvl.

– Druid:

+ Molten Boulder: Giảm Delay từ 2s -> 1s, Tăng Bonus Volcano từ 10% -> 12%, Tăng Missile Speed 100%, Range 50% 

+ Volcano: Tăng Bonus Molten Boulder từ 12% -> 16%, Thêm hiển thị thông tin Casting Delay: 4 second.

+ Armageddon: Gỡ bỏ Delay, Chuyển Bonus kỹ năng Volcano từ 18% Dmg Fire sang Physical và tăng Dmg Physical cơ bản, tách hiển thị Dmg Fire thêm hiển thị Dmg Physical.

+ Arctic Blast: Gỡ bỏ Bonus Hurricane, Tăng 100% Damage cơ bản + Damage theo level.

+ Cyclone Armor: Bây giờ có thể sử dụng khi ở dạng Werewolf hoặc Werebear.

+ Twister: Tăng 50% Damage cơ bản theo level, Thêm thời gian Bonus Stun Arctic Blast theo level từ 0.4s + 0.08s/lvl.

+ Hurricane: Gỡ bỏ Delay, Bây giờ có thể sử dụng khi ở dạng Werewolf hoặc Werebear.

+ Rabies: Tăng Attack Rating theo level từ 7%/lvl -> 10%/lvl, Tăng Bonus Poison Creeper từ 18% -> 20%.

+ Fury: Tăng Attack Rating theo level từ 7%/lvl -> 10%/lvl.

+ Maul: Tăng Attack Rating 20% + 10%/lvl -> 40% + 15%/lvl, Tăng Bonus Damage theo level từ 20% -> 30%.

+ Shock Wave: Tăng Bonus Maul từ 5% -> 10%.

+ Fire Claws: Tăng 75% Damage cơ bản + Damage theo level, Gỡ bỏ Bonus Fissure, Volcano.

+ Raven: Dmg cơ bản được tăng và thêm 3 bonus Summon Spirit Wolf/Dire Wolf/Grizzly là 12%/lvl, tăng attack rating theo level từ 15% -> 30%, sửa lại AI để cho tấn công thường xuyên hơn.

+ Summon Spirit Wolf: Chuyển Dmg Physical sang Cold và Tăng 10% Dmg cơ bản theo level, Life cơ bản tăng 80% và Bonus Life từ skill Summon Dire Wolf tăng 10% theo level.

+ Summon Dire Wolf: Dmg cơ bản tăng 30%, Life cơ bản tăng 90% và Bonus Life từ skill Summon Dire Wolf tăng 10% theo level, Giảm life khi ăn xác từ 50% + 25%/lvl -> 50% + 15%/lvl.

+ Summon Grizzly: Life cơ bản tăng 15% và Bonus Life từ skill Summon Dire Wolf tăng 10% theo level.

+ Poison Creeper: Tăng Poison Dmg, thêm bonus poison dmg từ skill Rabies 10%/lvl.

+ Carrion Vine: Tăng Giảm hút máu 3% + 12%/lvl -> 4% + 1%/lvl.

+ Solar Creeper: Tăng Giảm hút mana 1% + 8%/lvl -> 4% + 1%/lvl.

– Necromancer:

+ Raise Skeletal Mage: Tăng %hp theo level từ 7%/lvl -> 10%/lvl.

+ Blood Golem: Damage theo level tăng từ 35%/lvl -> 55%/lvl, thêm 20% HP theo level.

+ Iron Golem: Thorn Aura sẽ không tính theo % mà tính theo Damage cơ bản 15 + (6/12/18/24/30).

+ Fire Golem: Tăng số lượng từ 1 -> 2.

+ Bone Armor: Tăng Damage Absorbed theo level từ 20 + 10/lvl -> 20 + 15/lvl.

+ Bone Spear: Tăng toàn bộ bonus từ skills từ 7% -> 8%.

+ Bone Spirit:  Tăng toàn bộ bonus từ skills từ 6% -> 8%.

+ Weaken: Damage reduction bây giờ theo level 33% + 1%/lvl.

– Paladin:

+ Holy Fire: Tăng Bonus Salvation từ 6% -> 10%, Tăng 70% Damage cơ bản theo level.

+ Thorns: Loại bỏ % Dmg Returned thay thế = số liệu 8 + (8/16/24/32/40).

+ Sacrifice: Damage do phản vệ từ 8% -> 8% – 1%/lvl.

+ Conversion: Tăng tỷ lệ làm đói thủ thành đồng mình từ 50% -> 90% (Hiệu ứng này bị gỡ bỏ khi sử dụng Skills Upgraded).

+ Holy Bolt: Bỏ Bonus Blessed Hammer, Tăng 50% Damage và đánh xuyên thủ mục tiêu. Tăng Bonus Prayer từ 15% -> 20%.

+ Fist of the Heavens: Giảm Delay từ 1s -> 0.4s, đánh xuyên thủ mục tiêu + cải thiện tìm mục tiêu + khi hết mana ko tấn công

– Sorceress:

+ Frost Nova: Tăng 25% Damage cơ bản theo level.

+ Frozen Armor: Thời gian duy trì level đầu từ 120s -> 144s.

+ Shiver Armor: Tăng 25% Damage cơ bản theo level, Thời gian duy trì level đầu từ 120s -> 144s.

+ Chilling Armor: Tăng 200% Damage cơ bản + Damage theo level, Tăng thời gian duy trì theo level từ 6s -> 12s, Tăng thời gian hiệu ứng đóng băng theo level với level 16 trở lên từ 1s -> 2s, Tăng Defense 45% + 5%/lvl -> 60% + 7%/lvl, Tăng Bonus kỹ năng khác từ 7% -> 9%.

+ Nova: Thêm Bonus Damage kỹ năng Static Field 5%/lvl.

+ Thunder Storm: Thêm Bonus Damage kỹ năng Static Field 7%/lvl, Tăng thời gian duy trì từ 32s + 8s/lvl -> 144s + 24s/lvl.

+ Inferno: Tăng 75% Damage cơ bản + Damage theo level, Tăng Bonus kỹ năng Warmth từ 13% -> 16%, giảm tiêu hao Mana từ 7/s -> 4/s, Tăng 75% Range từ 20 -> 35.

+ Blaze: Tăng 60% Damage theo level, Loại bỏ Bonus kỹ năng Fire Wall và tăng Bonus kỹ năng Warmth từ 4% -> 6%, Thêm Run/Walk Speed cơ bản (Không phải Faster Run/Walk) 2% + 2%/lvl.

+ Hydra: Loại bỏ delay, và tối đa 6 nhóm Hydra.

 

Leave a comment