HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHUYỂN MÁY CHỦ VỚI NGƯỜI CHƠI BỊ TRÙNG TÊN CHAR VÀ KHÔNG NHỚ TÊN CHAR

Hiện tại bọn mình đã chuyển xong char đợt 3, tuy nhiên có một vài char bị trùng tên không thể chuyển được thì các bạn làm theo hướng dẫn giúp mình.

  • Đối với người chơi có char s12 tên trùng với s11 thì bạn đem hết đồ ở char s12 đó qua nick char khác cầm ( kể cả đồ trong cube hay rương miễn sao char trống – những đồ không đem qua chắc chắn sẽ mất ) để char đó trống bọn mình đẩy đồ vô char đó.
  • Đối với người chơi xác thực rằng mình không có tạo tên char đó ở s12 thì có nghĩa là có mem khác đã đặt tên char đó rồi thì bạn tạo 1 char để đó để bọn mình đẩy đồ vô char đó.
  • Đối với người chơi không nhớ tên char của mình và chỉ nhớ tên tk thì tạo số char tương ứng với số char chuyển mình đã đăng ký ( tối đa 4 char ) để mình bọn mình đẩy đồ vô char đó.

Leave a comment