UPDATE BỔ SUNG THÁNG 9

Update bổ sung vào ngày 3/9 sẽ có thêm một vài thay đổi nhỏ người chơi cần lưu ý :
  • Đổi tên Ticket Lich King -> Ticket Palace Garden.
  • Khóa Map Lich King trong Extra Quest và khóa Ticket Icecrown Glacial trong Shop D2VN.
  • Mở khóa Map Way To Heaven trong Extra Quest và đi từ đầu Map Palace Garden cho đến map Way To Heaven.
  • Chuyển drop D2TI từ Lich King sang Tyreal.

Leave a comment