UPDATE NGÀY 5/12

Update ngày 5/12 :
– Fist of the Heavens: bây giờ đánh được toàn bộ mục tiêu.
– Loại kiểm tra owner khi đưa lên trợ, khi nhận item từ chợ thì owner sẽ tựng chuyển.
– Thêm hệ thống -xx Absorb và -xx% Absorb.
– Fix bug những item rare có [s13 magic system] không có owner khi bán vào shop, những ai đã trót mua thì hệ thống sẽ kiểm tra và xóa toàn bộ.
– Fix bug item rare không drop khi thả cube.
– Fix hiển thị 1 số Rune không có %Absorb.
Lưu ý : đồ RARE chưa ID sẽ bị mất khi next room

Leave a comment