HƯỚNG DẪN KIẾM PET MỚI

HƯỚNG DẪN KIẾM PET MỚI

  • CÔNG THỨC GHÉP PET TỪ LV1-> LV3

+ 3x Fragment Rampagor + Pet Orb x1 = Summon Pet Rampagor Level 1
+ Summon Pet Rampagor Level 1 + Pet Orb x2 = Summon Pet Rampagor Level 2
+ Summon Pet Rampagor Level 2 + Pet Orb x3 = Summon Pet Rampagor Level 3

+ 3x Fragment Trias + Pet Orb x1 = Summon Pet Trias Level 1
+ Summon Pet Trias Level 1 + Pet Orb x2 = Summon Pet Trias Level 2
+ Summon Pet Trias Level 2 + Pet Orb x3 = Summon Pet Trias Level 3

+ 3x Fragment Fire Elemental + Pet Orb x1 = Summon Pet Fire Elemental Level 1
+ Summon Pet Fire Elemental Level 1 + Pet Orb x2 = Summon Pet Fire Elemental Level 2
+ Summon Pet Fire Elemental Level 2 + Pet Orb x3 = Summon Pet Fire Elemental Level 3

  • CÔNG THỨC GHÉP PET TỪ LV3-> LV5

+ Summon Pet Rampagor Level 3 + Pet Orb x5 + Fragment Rampagor x10 = Summon Pet Rampagor Level 4.
+ Summon Pet Rampagor Level 4 + Pet Orb x10 + Fragment Rampagor x20 = Summon Pet Rampagor Level 5.

+ Summon Pet Trias Level 3 + Pet Orb x5 + Fragment Trias x10 = Summon Pet Trias Level Level 4.
+ Summon Pet Trias Level 4 + Pet Orb x10 + Fragment Trias x20 = Summon Pet Trias Level Level 5.

+ Summon Pet Fire Elemental Level 3 + Pet Orb x5 + Fragment Fire Elemental x10 = Summon Pet Fire Elemental Level 4.
+ Summon Pet Fire Elemental Level 4 + Pet Orb x10 + Fragment Fire Elemental x20 = Summon Pet Fire Elemental Level 5.

  • HƯỚNG DẪN KIẾM NGUYÊN LIỆU UP PET

Để ghép Pet mới cần 2 nguyên liệu chính đó là:

– Fragment Pet:  gồm 2 loại là
+ Trias – Pet cold
+ Rampagor – Pet light
+ Elemental – Pet fire

– Pet Orb

2 nguyên liệu Trias và Rampagor bạn có thể kiếm từ việc mở Lootbox, để có Loot Box bạn bấm Shopd2vn -> Shopsoul -> Update Fgold -> Buy. LootBox này sẽ được bán bằng Soul

Đối với Fragment Fire Elemental không có ở LootBox, mà sẽ có 10% tỉ lệ drop sau khi bạn giết chết Boss LichKing

Leave a comment