– Nếu dưới hoặc bằng 25 fps thì hiển thị Damage/Avoid sẽ bị tắt.
– Thêm phím tắt Transmute là C, tùy chỉnh trong D2VN Setting -> Other Setting -> Transmute.
– Chuyển No Item Specical thành No Item Legendary trong Control PVP.
– Tắt Op Chance To Cast (CTC) Skills FireStorm (của Diablo) trong PVM.
– Sửa lỗi VIP ko tính Shop Soul.
– Sửa lỗi Little Hammer không cho xuống slot Belt.
– Skills Static Field Fix sẽ là không tác dụng với những Monster dùng engine HP mới.
– Skills Thunder Storm Upgrade Fix không cho tác dụng với CTC, tăng Dmg lightning (30 – 50) + 20/lvl -> (100 – 100) + 50/lvl
– Skills Glacial Spike Upgrade sửa lại Dmg (32 – 48) + 12/lvl -> (100 – 100) + 100/lvl, sửa lại bonus dmg 40% -> 50% và thêm bonus dmg Skills gốc, khi cast 3 Hit thì kết hợp với Blizzard sẽ tạo thành 1 vụ nổ Nova Băng Dmg = (Skills Up x2) (200 – 200) + 200/lvl, Loại bỏ hiệu ứng Avoid Dmg.
– Skills Lightning Fury thêm 0.78125% Weapon Dmg trong Pvm và CTC không tác dụng (Tránh Lag).
– Skills Tornado Upgrade thêm tỷ lệ theo Level Skills up là 4 frame dmg.
– Skills Fire Claws Upgrade Tăng Dmg Fire (20 – 30) + 20/lvl -> (50 – 50) + 50/lvl.
– Skills Whirlwind Upgrade nhận hiệu ứng Knock Back và Pierce.
– Skills Berserk Upgrade sửa lỗi không nhận 100% Weapon Dmg.
– Skills Frenzy Upgrade sửa lỗi không nhận 100% Weapon Dmg, sửa Bonus Dmg từ 20% -> 50%.
– Cube: Gỡ Rune hoặc Jewel từ 1 Key 99 -> 2 Key 99
– Shop D2VN.
– Tab General:
– Key 99 tăng từ 20k -> 25k.
– Chest 1x Item giảm từ 48k -> 28k.
– Tab Charm Unique:
– Thêm Hellfire Torch, Annihilus Unidentified giá 128k chưa ID và đã Owner.
– Tab Soul:
– The Stone of Jordan tăng từ 1.5k -> 3k

– Item Upgrade và Legendary sẽ được Cube.
– Giết Boss Gold Of Fire Drop Ticket Dark Ruin (100%).
– Giết Boss Ignus Drop Ticket Oni Camp (100%).
– Giết Boss Isair Drop Ticket Way To Heaven (100%).
– Giết Boss Tyreal Drop Ticket Icecrown Glacial (100%).
– Hệ thống Item Legend sẽ Drop vật phẩm ở các map sau:
– Palace Garden: Drop Lava, Ice, Toxic, Electron – Tỷ lệ: 0.001%.
– Dark Ruin: Drop White Crystal – Tỷ lệ: 0.001%.
– Oni Camp: Drop Blue Crystal – Tỷ lệ: 0.001%.
– Way To Heaven: Drop Yellow Crystal – Tỷ lệ: 0.001%.
– Icecrown Glacial: Drop Red Crystal – Tỷ lệ: 0.001%.
– **Tất cả nguyên liệu Max Stack là 500**
– Cube:
**- Lava x1 + Ice x1 + Toxic x1 + Electron x1 = Random Item Legend (Không có chỉ số).**
**- White Crystal x1 + Blue Crystal x1 + Yellow Crysta x1 + Red Crystal x1 + Item Legend = 1 Stack Legend.**
– Khi đạt 500, 1000, 1500, 2000 nó sẽ mở toàn bộ Op nhưng tất cả chỉ số theo thứ tự 25%, 50%, 75%, 100%. Khi đạt 75% bạn được phép trade.

Link video hướng dẫn click vào đây !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *