fbpx

Chung]

 • Sửa lại hiển thị Chance To Block cho đúng (Khi di chuyển thì Chance To Block / 3).
  Thêm menu lựa chọn Server.
  Trong Pvp không được sử dụng bình Full Rejuv Potion, Rejuv Potion, các loại Healing Potion.
 • Gỡ bỏ spectator monster.

[Fix Bug]

 • Fix Op Oskill (Tức là 1 Skill nào đó các class khác dùng được), PVP sẽ +3 là max nếu Skills đó cùng Class, còn PVM tính toàn bộ.

[Map Arena]

 • Thêm chế độ Survive, khi chết sẽ lập tức về thành, không vào được nữa.
  Chế độ Free PVP sẽ có thể ra vào tự do = lệnh #inarena

 

[Item]

 • Làm lại chỉ số toàn bộ Item sau: Gargoyle’s Bite, Nethercrow, Rainbow Physical, Constricting Ring Upgrade, Darkglow Upgrade, Nethercrow Upgrade, Shake Upgrade, Zeus’s Boot Upgrade, Viplay’cp Upgrade, Wolf’s Claws Upgrade, Steelrend Upgrade, Rainbow Lightning Upgrade, Rainbow Cold Upgrade, Rainbow Fire Upgrade, Rainbow Poison Upgrade, Rainbow Teleport Upgrade, Rainbow Physical Upgrade, Shadowdancer Upgrade, Ormus’ Robes Upgrade, Griffon’s Eye Upgrade, Deaths’s Web Upgrade, God Zeus’s Boot Upgrade, Nightwing’s Veil Upgrade, Boneshade Upgrade, Arreat’s Face Upgrade, Alma Negra Upgrade, Spiritkeeper Upgrade, Jalal’s Mane Upgrade, Cerebus Upgrade, Ravenlore Upgrade, Deathcleaver Upgrade, Azurewrath Upgrade, Stormshield Upgrade, Widowmaker Upgrade.

 

[Control PVP]

 • Thay đổi Set Delay Teleport bằng số thập phân, max từ 0.1 -> 9.9.
 • Thêm No Use Potions HP: Không được sử dụng mình máu (Mặc đinh là bật).

[Cube]
Thay đổi tất cả Cube Item Cấp 2 (Upgrade) cần 1k Soul:

 • Item Cấp 1 x3 + Blood Soul Stone (1k) + Cham Rune + Zod Rune = Item cấp 2 (Upgrade).

Còn Arrow Unique thì cần 5k Soul:

 • God’s Guidance x3 + Blood Soul Stone (5k) + Cham Rune + Zod Rune = God’s Guidance Upgrade.

● Roll Item cấp 2 (Upgrade) cần 500 Soul:

 • Item cấp 2 (Upgrade) x2 + Blood Soul Stone (500) + Cham Rune + Zod Rune = Item cấp 2 (Upgrade).
 • Còn Arrow Unique thì: God’s Upgrade x2 + Blood Soul Stone (500) = God’s Guidance Upgrade.

 

[Map/Boss/Drop]

 • Các Boss sau không ảnh hưởng từ các Aura bất lợi: 3 Boss mở map Arena, 3 Boss ở map The Summit (Cái này theo tùy chỉnh Admin).
 • Bạn phải Kill hết 3 boss ở Map The Summit thì mới rớt Ticket Lick King.
 • Loại bỏ Drop Chest Item, Chest Soul, Chest 99 ở 3 Boss map The Summit thay vào đó sẽ là do Admin tùy chỉnh trên Server.
 • Thay đổi mô hình 2 Boss và đổi tên: Black Rock Shooter ->Ignus, Sesshomaru -> Isair