fbpx

Sơ lược : Sự trường sinh! Đó là những lời đồn của dân chúng vùng Kurast về một bức tượng bằng vàng Golden Bird của Ku Y’leh.

Cách làm : Dựa vào manh mối thu được hãy tìm hầm mộ Tal Rasha thật và khám phá nó.

Cách nhận : Tìm được item Jade Figurine

Gợi ý : Bạn cần tiêu diệt 1 quái vật boss tại Spider Forest

Phần thưởng : Potion of Life, nhấn phải để tăng HP tối đa lên 20

Jade Figurine
Potion of Life
The Golden Bird

Thông tin:

  • Quest Given By entering the Spider Forest and finding the Jade Figurine
  • Quest Location Spider Forest, Kurast Docks
  • Quest Goal bring the Golden Bird to Alkor
  • Quest Reward potion of Life

How to get there: 

  • Kurast Docks (W)  Spider Forest (W)
  • (W) indicates a Waypoint location

 


The Golden Bird

 

 

 

Leave a Reply