fbpx

Sơ lược : Hratli kể rằng, Kurast được bảo vệ bởi một vật thiêng nhưng thời gian gần đây, sức mạnh của nó bị suy yếu. Tương truyền có một vật thiêng khác có khả năng thay thế, đó là con dao thần – The Gidbinn, hãy tìm nó!

Cách làm : Tìm The Gidbinn tại Flayer Jungle

Cách nhận : Hoàn tất nhiệm vụ Golden Bird hoặc bước chân vào Flayer Jungle

Gợi ý : Đánh bại Boss để nhận The Gidbinn, sau đó mang về cho Ormus

Phần thưởng : Ormus sẽ tặng bạn chiếc nhẫn (rare)

The Gidbinn Blade
Blade of the Old Religion

Thông tin:

  • Quest Given By Hratli
  • Quest Location Flayer Jungle
  • Quest Goal retrieve the Gidbin Blade
  • Quest Reward a rare ring, one free mercenary

How to get there: 

  • Kurast Docks (W)  Spider Forest (W)  Great Marsh (W)  Flayer Jungle (W)
  • (W) indicates a Waypoint location

 


Blade of the Old Religion

 

 

 

 

Leave a Reply