1. Home
  2. Docs
  3. Tyrael’s Might Vers...
  4. WIKI
  5. 🎲 Vật phẩm roll
  6. Soul Stone

Soul Stone

– Được sử dụng để Reroll otp Item, có thể mua tại Shopd2vn bằng FGold
– Công thức Reroll :

Soul Stone + Item Upgrade = Item Upgrade Roll

How can we help?