Corrupted Jewels

Ở Diablo 2 Việt Nam có sự điều chỉnh thêm về Jewels để nâng cấp cho các trang bị Socket và Hell Tourch Upgraded. Corrupted Jewels về cơ bản vẫn dựa theo cơ chế nguyên bản của game chỉ có sự điều chỉnh về thêm các option ngẫu nhiên khi bạn đập viên Conflict Orb vào.

Phiên bản áp dụng: 8.3.0

HƯỚNG DẪN

<Video đang upload>

Khi ép CORRUPTION, các bạn có thể có thêm. Sử dụng Conflict Orb để mở corruption cho JEW

  • Jew ilv 99 tier1 ( Normal ) – Có thêm 1 – 2 options
  • Jew ilv 110 tier2 ( Hard ) – Có thêm 1 – 3 options
  • Jew ilv 120 tier3 ( God ) – Có thêm 1 – 4 options

 

Conflict Orb
Conflict Orb

 

Khi CORRUPTION sẽ random trong những option sau:

Random OPT JEWEL
Summon_Damage 50-1000
Summon_Life 1-20%
HP 1-250
HP Percent 1-10%
Enhanced Damage 1-50%
Fire Skill Damage 1-20%
Cold Skill Damage 1-20%
Lightning Skill Damage 1-20%
Poison Skill Damage 1-25%
Magic Skill Damage 1-25%
Enemy Fire Res 1-5
Enemy Cold Res 1-5
Enemy Lightning Res 1-5
Enemy Poison Res 1-8
Enemy Magic Res 1-8
Enemy Phys Res 1-5
IAS 1-3
FCR 1-5

Thành quả sau khi Corrupt

Corruption này để làm gì ?

Từ 8.3.0 Gloves/Belt/Boots có thể sử dụng Jeweller Gloves/Belt/Boots để mở socket. Đối với Gloves/Belt/Boots đã sử dụng Jeweller HT/Gloves/Belt/Boots Max +1 thì vẫn sử dụng được Jeweller Max +2 /+3 ( chỉ roll lại số socket , các opt khác vẫn giữ nguyên)

Socket Gloves

Socket Gloves Tỉ lệ
0 20%
1 25%
2 20%
3 20%
4 15%

 

Socket Boots

Socket Boots Tỉ lệ
0 20%
1 25%
2 20%
3 20%
4 15%

 

Socket Belt

Socket Belt Tỉ lệ
0 45%
1 35%
2 20%

 

Các trang bị và nguyên liệu này sẽ được drop ra trong UBER 2

Leave a comment