S15 Changelog

Thay đổi 9 / 4 / 2022:

[Chung]
– Loại bỏ Quest Extra sẽ thay thế hoàng loạt = cube.
– Thêm đồ họa D2DX đã chỉnh sửa bởi mình chi tiết xem ở đây: https://gitlab.com/matxichtuthan/d2dx, gốc https://github.com/bolrog/d2dx
– Xóa bỏ chế độ Offline.

[Arena]
– Đổi tên The Way To Tower -> Salvation Tower Level 0

[Shop D2VN]
– Tab Gift Code thêm ITEM_7 là Charm Pet.
– Tab Charm Unique chuyển Soul thành FGold.

[Drop]
– Ticket Map Salvation Drop ở Boss Baal (Act 5, Chế độ Hell) tỷ lệ 5%.
– 3 Boss Map The Summit trong Ticket Map Salvation Drop:
+ Bình Support Poiton 1,2,3 tỷ lệ 10%.
+ Chest Rune 3%.
+ Mephisto Soul, Diablo Soul, Baal Soul: 8%.
– Salvation Tower Level 1, 2, 3, 4: Bình Support Poiton 4,5,6,7,8,9 tỷ lệ 0.06%.
– Boss God of Fire, Ignus, Isair, Tyrael Drop các Ticket 100% và Chest Rune theo thứ tự 3%, 5%, 5%, 10%.

[Cube]
– Ticket Map Salvation + Ring Unique x3 = Salvation Tower Level 0, 1, 2, 3, 4 (Act 1).
– Mephisto Soul + Diablo Soul + Baal Soul = Open Map Palace Garden (Act 1).
– Ticket Palace Garden = Open Map Palace Garden (Act 1).
– Ticket Dark Ruin = Open Map Dark Ruin (Act 1).
– Ticket Oni Camp = Open Map Oni Camp (Act 1).
– Ticket Way To Heaven = Open Map Way To Heaven (Act 1).
– Ticket Icecrown Glacial = Open Map Icecrown Glacial (Act 1).

– Fragment 1 + Fragment 2 + Fragment 3 + Fragment 4 + Fragment 5 + 3x Key Of Terror = Normal Orb
– 5x Normal Orb + 3x Key Of Hate = Magic Orb
– 10x Magic Orb + 3x Key Of Destruction = Unique Orb
– 20x Unique Orb + Key Of Terror + Key Of Hate + Key Of Destruction = Legendary Orb

[Lưu ý: Những công thức dưới sau sẽ dính Owner]
– Legendary Orb + Fragment 1 = An Duong Vuong [Item Legend]
– Legendary Orb + Fragment 2 = Leonidas [Item Legend]
– Legendary Orb + Fragment 3 = Christian Louboutin [Item Legend]
– Legendary Orb + Fragment 4 = Le Loi [Item Legend]
– Legendary Orb + Fragment 5 = Queen Elsa [Item Legend]
– Legendary Orb + Fragment 1 + Heal Potion = Cadis Etrama Di Raiel [Item Legend]
– Legendary Orb + Fragment 2 + Heal Potion = Freya [Item Legend]
– Legendary Orb + Fragment 3 + Heal Potion = Tylufrudas [Item Legend]
– Legendary Orb + Fragment 4 + Heal Potion = Yggdrasil [Item Legend]
– Legendary Orb + Fragment 5 + Heal Potion = Le tour de mos [Item Legend]
– Legendary Orb + Fragment 1 + Mana Potion = Lord [Item Legend]
– Legendary Orb + Fragment 2 + Mana Potion = Viper Kanburi [Item Legend]
– Legendary Orb + Fragment 3 + Mana Potion = Lucifer [Item Legend]

– 2x Pluckeye + Ohm Rune x2 + Magic Orb = Pluckeye Upgraded x1
– 2x Shadow Claws + Ohm Rune x2 + Magic Orb = Shadow Claws Upgraded x1
– 2x Constricting Ring + Vex Rune x2 + Magic Orb = Constricting Ring Upgraded x1
– 2x Dark Soul + Lo Rune x2 + Magic Orb = Diablo’s Soul Upgraded x1
– 2x Darkglow + Ohm Rune x2 + Magic Orb = Darkglow(Random 2 Type Life/Mana) Upgraded x1
– 2x Nethercrow + Ohm Rune x2 + Magic Orb = Nethercrow Upgraded x1
– 2x Deathspade + Vex Rune x2 + Magic Orb = Deathspade Upgraded x1
– 2x Goreshovel + Lo Rune x2 + Magic Orb = Goreshovel Upgraded x1
– 2x Devil’s Eye + Vex Rune x2 + Magic Orb= Devil’s Eye Upgraded x1
– 2x Shake + Ohm Rune x2 + Magic Orb = Shake Upgraded x1
– 2x Ghost Belt + Gul Rune x2 + Magic Orb = Ghost Belt Upgraded x1
– 2x Zeus’s Boot + Sur Rune x2 + Magic Orb= Zeus’s Boot Upgraded x1
– 2x Viplay.cp + Ohm Rune x2 + Magic Orb = Viplay’cp Upgraded x1
– 2x Viper Eye + Vex Rune x2 + Magic Orb = Viper Eye Upgraded x1
– 2x Wolf’s Claws + Ohm Rune x2 + Magic Orb= Wolf’s Claws Upgraded x1
– 2x Thundershield + Ber Rune x2 + Magic Orb = Thundershield Upgraded x1
– 2x Steelrend + Lo Rune x2 + Magic Orb = Steelrend Upgraded x1
– 2x Shadow Dancer + Sur Rune x2 + Magic Orb = Shadowdancer Upgraded x1
– 2x Thunderstroke + Ohm Rune x2 + Magic Orb = Thunderstroke Upgraded x1
– 2x Crown of Ages + Ohm Rune x2 + Magic Orb = Crown of Ages Upgraded x1
– 2x Ormus’ Robes + Lo Rune x2 + Magic Orb= Ormus’ Robes Upgraded x1
– 2x Griffon’s Eye + Ohm Rune x2 + Magic Orb= Griffon’s Eye(Random 2 Type Life/Mana) Upgraded x1
– 2x Death’s Fathom + Ohm Rune x2 + Magic Orb= Fathom Upgraded x1
– 2x Death’s Web + Ohm Rune x2 + Magic Orb= Deaths’s Web Upgraded x1
– 2x Nightwing’s Veil + Ohm Rune x2 + Magic Orb= Nightwing’s Veil Upgraded x1
– 2x Boneshade + Ohm Rune x2 + Magic Orb = Boneshade Upgraded x1
– 2x Homunculus + Ber Rune x2 + Magic Orb = Homunculus Upgraded x1
– 2x Arreat’s Face + Ohm Rune x2 + Magic Orb= Arreat’s Face Upgraded x1
– 2x Alma Negra + Ber Rune x2 + Magic Orb = Alma Negra Upgraded x1
– 2x Spirit Keeper + Ohm Rune x2 + Magic Orb = Spiritkeeper Upgraded x1
– 2x Jalal’s Mane + Ohm Rune x2 + Magic Orb= Jalal’s Mane Upgraded x1
– 2x Eschuta’s Temper + Ohm Rune x2 + Magic Orb= Eschuta’s temper Upgraded x1
– 2x Cerebus’ Bite + Ohm Rune x2 + Magic Orb= Cerebus Upgraded x1
– 2x Ravenlore + Ohm Rune x2 + Magic Orb = Ravenlore Upgraded x1
– 2x Death Cleaver + Ohm Rune x2 + Magic Orb = Deathcleaver Upgraded x1
– 2x Azurewrath + Ohm Rune x2 + Magic Orb = Azurewrath Upgraded x1
– 2x Stormshield + Ber Rune x2 + Magic Orb = Stormshield Upgraded x1
– 2x Widowmaker + Ohm Rune x2 + Magic Orb = Widowmaker Upgraded x1
– 2x God Guidance + Cham Rune x2 + Magic Orb = Random(God Guidance/Searing Arrow/Frost Arrow) Upgraded x1
– 2x Astreon’s Iron Ward + Ohm Rune x2 + Magic Orb= Ironward Upgraded x1
– 2x Lava Gout + Lo Rune x2 + Magic Orb = Lavagout Upgraded x1
– 2x Soul Drainer + Lo Rune x2 + Magic Orb = Souldrain Upgraded x1
– 2x Venom Grip + Lo Rune x2 + Magic Orb = Venom Grip Upgraded x1
– 2x Verdungo’s Hearty Cord + Gul Rune x2 + Magic Orb= Verdugo’s Hearty Cord Upgraded x1
– 2x Thundergod’s Vigor + Gul Rune x2 + Magic Orb= Thudergod’s Vigor Upgraded x1
– 2x Snowclash + Gul Rune x2 + Magic Orb = Snowclash Upgraded x1
– 2x Infernostride + Sur Rune x2 + Magic Orb = Infernostride Upgraded x1
– 2x War Traveler + Sur Rune x2 + Magic Orb = Wartraveler Upgraded x1
– 2x Titan’s Revenge + Ohm Rune x2 + Magic Orb= Titan’s Revenge Upgraded x1
– 2x Blood Raven’s Charge + Ohm Rune x2 + Magic Orb= Bloodraven’s Charge Upgraded x1
– 2x Rainbow Physical + Zod Rune x2 + Magic Orb = Rainbow Physical Upgraded x1
– 2x Tyrael’s Might + Jah Rune x2 + Magic Orb = Tyrael’s Might Upgraded x1
– 2x Templar’s Might + Jah Rune x2 + Magic Orb = Templar’s Might Upgraded x1
– 2x Fleshripper + Jah Rune x2 + Magic Orb = Fleshripper Upgraded x1
– 2x Hellslayer + Cham Rune x2 + Magic Orb = Hellslayer Upgraded x1 (Barbarian Only)
– 2x Schaefer’s Hammer + Cham Rune x2 + Magic Orb = Schaefer’s Hammer Upgraded x1
– 2x Steelpillar + Cham Rune x2 + Magic Orb = Steelpillar Upgraded x1
– 2x Mang Song’s Lesson + Zod Rune x2 + Magic Orb = Mang Song’s Lesson Upgraded x1
– 2x Gimmershred + Zod Rune x2 + Magic Orb = Gimmershred Upgraded x1
– 2x Stoneraven + Zod Rune x2 + Magic Orb = Stoneraven Upgraded x1
– 2x Rainbow(Fire/Cold/Lightning/Poison/Magic/Life/Mana) + Ber Rune x2 + Magic Orb = Rainbow(Fire/Cold/Lightning/Poison/Magic/Life/Mana) Upgraded x1

Leave a comment