CHANGELOG UPDATE NGÀY 27/2

[Chung]

– Điều chỉnh Drop Soul các map:

+ The Mausoleum (Act 1): 2x Soul 10 – 0.5%, 1x Soul 20 – 0.1%
+ The Pit Level 1,2( Act 1): 2x Soul 10 – 0.5%, 1x Soul 20 – 0.1%
+ The Maggot Lair Level 3 (Act 2): 2x Soul 10 – 0.5%, 1x Soul 20 – 0.1%
+ The Ancient Tunnels (Act 2): 2x Soul 10 – 0.5%, 1x Soul 20 – 0.1%
+ The Forgotten Temple (Act 3): 2x Soul 10 – 0.5%, 1x Soul 20 – 0.1%
+ The Ruined Fane (Act 3): 2x Soul 10 – 0.5%, 1x Soul 20 – 0.1%
+ The Disused Reliquary (Act 3): 2x Soul 10 – 0.5%, 1x Soul 20 – 0.1%
+ The River of Flame( Act 4): 2x Soul 10 – 0.5%, 1x Soul 20 – 0.1%
+ Chaos Sanctum (Act 4): 2x Soul 10 – 0.5%, 1x Soul 20 – 0.1%
+ The Worldstone Keep Level 1,2,3 (Act 5): 2x Soul 10 – 0.5%, 1x Soul 20 – 0.1%
+ Cow Lv1 (Act 1) trong Quest Extra: 1x Soul 20 – 0.2% (Normal), 1x Soul 20 – 0.4% (Hard), 1x Soul 20 – 0.6% (God), 1x Soul 20 – 1.3% (Transcendent)
+ Cow Lv 2 (Act 1) trong Quest Extra: 1x Soul 20 – 1% (Normal), 1x Soul 20 – 1.5% (Hard), 1 Soul 50 – 1% (God), 1 Soul 50 – 2% (Transcendent)
– Thông tin Drop (Add Stats vs Stack Wing) ở map:
+ Cow Lv 2 (Act 1) trong Quest Extra: 0.05% (Normal), 0.1% (Hard), 0.3% (God), 0.5% (Transcendent).
– Thông tin Drop (Add Stack Wing) ở map:

+ The Cowking trong Cow Lv 2 (Act 1) Quest Extra: 1% (Normal), 1.5% (Hard), 2% (God), 5% (Transcendent).

[Shop D2VN]

– Thêm 1s Delay nút Update Gold (tránh 1 số người spam nút làm lag máy chủ.

[Uber Level 2]
– Mỗi cổng khi đánh boss xong sẽ drop 3 Key:
+ Tunnel Mysterious: Key Of Cursed (Mức 1,2,3,4 – 20%, 40%, 80%, 100%)
+ Cursed Sanctuary: Key Of Slyness (Mức 1,2,3,4 – 20%, 40%, 80%, 100%)
+ Cursed Keep: Key Of Abjuration (Mức 1,2,3,4 – 20%, 40%, 80%, 100%)
+ Realm Of Sin: Hellfire Torch Upgraded (Mức 1,2,3,4 – 20%, 40%, 80%, 100%)
– Soul khi mở các cổng là 6k, 8k, 10k, 12k.
– Cổng Realm of Sin thì 3 Key + Soul.
– Khi farm ở những cổng nhỏ sẽ Drop vật phẩm (Add Stats vs Level Hellfire Torch Upgraded) tỷ lệ theo (Mức 1,2,3,4 – 0.05%, 0.1%, 0.3%, 0.5%).

– Boss Azmodan sẽ drop vật phẩm (Add Level Hellfire Torch Upgraded) tỷ lệ theo (Mức 1,2,3,4 – 1%, 5%, 10%, 20%).

[Skills]
– Amazon:
+ Lightning Fury: Tăng sát thương khi quái có lượng hồi phục nhiều (trong pvm).
– Paladin:
+ Conversion Upgraded: Thêm 2 Bonus Fanaticism, Concentration, Bonus bây giờ nhận cả toàn bộ level skills Bonus (tức là những Op + skills sẽ tác dụng), Thêm khả năng đánh xuyên, loại bỏ 50% chuyển đổi dmg phys sang elemental,
+ Smite Upgraded: Thêm 2 Bonus Fanaticism, Concentration, Bonus bây giờ nhận cả toàn bộ level skills Bonus (tức là những Op + skills sẽ tác dụng).
+ Vengeance Upgraded: Bonus bây giờ nhận cả toàn bộ level skills Bonus (tức là những Op + skills sẽ tác dụng).
– Druid:
+ Fire Claw Upgraded: Loại bỏ hiệu ứng Teleport, Bonus bây giờ nhận cả toàn bộ level skills Bonus (tức là những Op + skills sẽ tác dụng)
– Necromancer:
+ Bone Spear, Bone Spirit, Poison Dagger Upgraded: Bonus bây giờ nhận cả toàn bộ level skills Bonus (tức là những Op + skills sẽ tác dụng).
– Barbarian:
+ Frenzy Upgraded: Chuyển Physical sang Magic Damage, Bonus bây giờ nhận cả toàn bộ level skills Bonus (tức là những Op + skills sẽ tác dụng)
+ Berserk Upgraded: Chuyển Physical sang Magic Damage, fix lại hiển thị.

Leave a comment