UPDATE NGÀY 16/12

Update ngày 16/12
– Item Owner bây giờ có thể vứt ra được.
– Giảm giới hạn Page Stash từ 12 -> 6 cho online (Vì tất cả Item đều mở rộng lưu trữ dữ liệu, nên kích thước lưu nhân vật nó sẽ lớn).
– Fix bug Owner khi Item Rare
– Cải thiện lỗi dis room và kẹt char

Leave a comment