[CHANGE LOG #11 SS20]

[CHANGE LOG #11 SS20]

Fix Cube Items:
– Fix lỗi Orb Upgrade Items Level 2 của Spike Thorn.

Update chung:

  • Open Annihilus Extra Quest.
  • Skills Telekines có thể pick up Fragment.
  • Chế độ Extra Quest – Resistant Player là trừ Resistant của player theo các mức độ Normal / Hard / God / Trans tương đương: 100 / 200 / 300 / 400.
  • Bỏ True Dmg ở quái & boss.
  • Giảm sát thương Mini Boss 3 Uber 2.

Hướng dẫn:

Anni Upgrade Hard (Chuột phải vào Annihilus Normal)

Công thức : x2 Standard Normal (Misc) + Ber Rune + x2 Magic Orb.
+ 0 – 1 All Skills.
+ 1 – 25% life Mana.
-1 – 10 Element Res (Bao gồm cả Physic và Magic).
+ 1 – 15 Exp Gain.​

Anni Upgrade God (Chuột phải vào Annihilus Hard)

Công thức : x2 Standard Uber Hard (Misc) + Jah Rune + x1 Chaos Orb


+ 0 – 3 All Skills
+ 1 – 30% Life Mana
-1 – 25 Element Res (Bao gồm cả Physic và Magic)
+ 1 – 25 Exp Gain

Anni Upgrade Trans (Chuột phải vào Annihilus God)

Công thức : x2 Standard Uber God (Misc) + Cham Rune + x2 Chaos Orb


+ 0 – 5 All Skills
+ 1 – 30% Life Mana
-1 – 40 Element Res (Bao gồm cả Physic và Magic)
+ 1 – 50 Exp Gain

Gameplay: Super Diablo – Annihilus Upgrade:

Leave a comment