Changelog #9 season20 – VBAPlay


Standard Upgrade Hard HT (Phôi đập vào HT)​

1705313533483.png– Công thức : x2 Standard Uber Normal + Ber Rune + x3 Magic Orb
+ 0 – 1 All Skills
+ 1 – 25% life Mana
+ -1 -10% Random Element Resistant (Poison và -1 – 5 Magic Res) (-1 -5 Physic Res) .
+ 0 – 20% All Res
+ 1 – 15 Exp Gain

Upgrade Upgrade God HT (Phôi đập vào HT)​

1705313579512.png

Công thức : x2 Standard Uber Hard + Jah Rune + x1 Chaos Orb
+ 0 – 3 All Skills
+ 1 – 30% Life Mana
+ 1 Random Skills(của tất cả các Class)
+ 0 – 40% All Res
+ 1 – 25 Exp Gain

Upgrade Upgrade Trans HT (Phôi đập vào HT)​

1705313627839.png

Công thức : x2 Standard Uber God + Cham Rune + x2 Chaos Orb
+ 0 – 5 All Skills
+ 1 – 30% Life Mana
+ -1 -25% Random Element Resistant (Poison và -1 -10 Magic Res) (-1 -10 Physic Res) .
+ 0 – 60% All Res
+ 1 – 50 Exp GainSource link

Leave a comment