CHANGELOG UPDATE NGÀY 29/7

CHANGELOG UPDATE NGÀY 29/7

– Fix lỗi 1 số thứ liên quan đến Crash Game PVP.
– Fix Cube Item Upgraded Reroll không làm mất Jewel/Gem/Rune trong Item, thay vào đó nó sẽ tự động tháo ra.
– Làm lại Chest Newbie Nec And Sorc, đổi tên thành Chest Newbie, dùng cho mọi Class, Click View để nó tự chuyển sang web để xem.
– Sửa lại hình ảnh Charm Magic Find trong Shop D2VN.
– Thay đổi công thức Charm Summon Pet Level 4, 5.
+ Summon Pet Rampagor Level 3 + Pet Orb x5 + Fragment Rampagor x10 = Summon Pet Rampagor Level 4.
+ Summon Pet Rampagor Level 4 + Pet Orb x10 + Fragment Rampagor x20 = Summon Pet Rampagor Level 5.
+ Summon Pet Trias Level 3 + Pet Orb x5 + Fragment Trias x10 = Summon Pet Trias Level Level 4.
+ Summon Pet Trias Level 4 + Pet Orb x10 + Fragment Trias x20 = Summon Pet Trias Level Level 5.
+ Summon Pet Fire Elemental Level 3 + Pet Orb x5 + Fragment Fire Elemental x10 = Summon Pet Fire Elemental Level 4.
+ Summon Pet Fire Elemental Level 4 + Pet Orb x10 + Fragment Fire Elemental x20 = Summon Pet Fire Elemental Level 5.

Leave a comment