Item Bases – Runeword Base Items Tier 2

Ở Diablo 2 Việt Nam có sự điều chỉnh lớn về Item Bases hay còn gọi là phôi ép Runeword. Item Bases về cơ bản vẫn dựa theo cơ chế nguyên bản của game chỉ có sự điều chỉnh về thêm các option ngẫu nhiên khi đi săn quái vật ở bản đồ. Palace Garden.

Phiên bản áp dụng: 8.2.7

 

  • Bản đồ drop – Palace Garden
  • Item sẽ được gán owner cho người săn quái vật khi rơi ra.
  • Item tier 2 được phép gán ép IMPLICT

 

Phiên bản 8.2.8

 

  • ITEM TIER có THÊM 2 TIER NỮA LÀ TIER 3,4. Mỗi TIER thêm 1 option vào trang bị.

ITEM TIER 2 CÓ GÌ KHÁC ITEM THƯỜNG

  • Các Runeword Base Items sẽ có thêm 1 trong các opt sau:
(1-30) + to Strength (1 – 30) +%Faster Cast Rate
(1-30) + to Energy (1 -2 ) + to All Skills
(1-30) + to Dexterity (1 – 20) +% to Cold Fire Damage
(1-30) + to Vitality (1 – 20) +% to Lightning Skill Damage
(1-500) to Life (1 – 20) +% to Cold Skill Damage
(1-500) to Mana (1 – 20) +% to Poison Skill Damage
(1 – 50) +% Enhanced Defense (1 – 25) -% to Enemy Fire Resistance
(1 – 200) + Defense (1 – 20) -% to Enemy Lightning Resistance
Damage Reduced by (1 – 200) (1 – 20) -% to Enemy Cold Resistance
Magic Damage Reduced by (1 – 150) (1 – 20) -% to Enemy Poison Resistance
Damage Reduced by (1 – 10)% (1 – 30) +% to Magic Skill Damage
Magic Resist +(1 – 20)% (1 – 30) -% to Enemy Magic Resistance
(1 – 5) +%to Maximum Magic Resist Increasing Number Summon: (1 – 5)
Fire Resist +(1 – 20)% (1 – 5) – to Enemy Fire Absorb
(1 – 5) +%to Maximum Fire Resist (1 – 5) – to Enemy Lightning Absorb
Lightning Resist +(1 – 20)% (1 – 5) – to Enemy Cold Absorb
(1 – 5) +%to Maximum Lightning Resist (1 – 5) – to Enemy Poison Absorb
Cold Resist +(1 – 20)% (1 – 5) – to Enemy Magic Absorb
(1 – 5) +%to Maximum Cold Resist (1 – 5) – to Enemy Physical Absorb
Poison Resist +(1 – 20)% (1 – 5) -% to Enemy Fire Absorb
(1 – 5) +%to Maximum Poison Resist (1 – 5) -% to Enemy Lightning Absorb
Replenish Life +(1 – 30) (1 – 5) -% to Enemy Cold Absorb
Increase Maximum Life (1 – 30)% (1 – 5) -% to Enemy Poison Absorb
Increase Maximum Mana (1 – 30)% (1 – 5) -% to Enemy Magic Absorb
(1 – 2) + to Random Class Skill Levels (1 – 5) -% to Enemy Physical Absorb
(1 – 20) +%Increased Attack Speed (1 – 20) +% to Physical Skill Damage
(1 – 30) +%Faster Run/Walk (1 – 50) +%Bonus to Summon’s Life
(1 – 20) +%Faster Hit Recovery (1 – 100) + Bonus to Summon’s Damage
(1 – 15) +%Faster Block Rate (1 – 20) -% to Enemy Physical Resistance

 

 

Leave a comment